fbpx

От тук може да изтеглите необходимите документи по процедура с предмет „Възстановяване на популацията на Червения аполон”

От тук може да изтеглите необходимите документи по процедура с предмет „Възстановяване на популацията на Червения аполон”, по Проект № 5103020-116-54 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк Витоша – фаза II”, съгласно Договор № 5103020-C-001 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”