fbpx

Провеждане на открит конкурс за възлагане на добив на дървесина

Провеждане на открит конкурс за възлагане на добив на дървесина

по реда на чл.15-24 от „Наредба за условията и реда на възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавни и общински собствености и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти”  – за сеч, извоз и рампиране на маркирана и сортирана дървесина, на територията на ТП-ДГС „София” – ПП „Витоша” – отстраняване на опасни дървета, в близост до инфраструктурни обекти – алеи, туристически пътеки и сгради.