fbpx

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ДОСТАВКА на ГИС софтуер по ОПОС 2007-2013 с три обособени позиции

От тук може да изтеглите документите за ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8, ЧЛ. 101А И СЛЕДВ. ОТ ЗОП ЗА ДОСТАВКА с предмет: „Доставка на ГИС софтуер, обособена в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на ГИС софтуер по проект № 5103020-11-654 “Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк „Витоша” – фаза II”, Обособена позиция № 2 – Доставка на ГИС софтуер приложения по проект №DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, Обособена позиция № 3 – Доставка на ZEM/CAD конвертор по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”