fbpx

Публична покана за реализиране на доставка с предмет: „Доставка на капан за кози (тип мрежа)”, по проект № 5103020-11-654 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на ПП Витоша – фаза II”

ПУБЛИЧНА ПОКАНАПО РЕДА НА ГЛАВА 8а,ЧЛ. 101А И СЛЕДВ. ОТ ЗОП ЗА ДОСТАВКА с предмет: „Доставка на капан за кози (тип мрежа)”,по проект № 5103020-11-654„Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк Витоша – фаза II” финансиран с Договор №  5103020-С-001 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА  2007 – 2013 г.”