fbpx

Публична покана за услуга с предмет: „Избор на експерти за участие в екипа за организация и управление на проект № DIR-5113326-4-98

Публична покана за услуга с предмет: „Избор на експерти за участие в екипа за организация и управление на проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, финансиран с Договор № DIR-5113326-C-010 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Избор на координатор на проекта, Обособена позиция № 2 – Избор на служител, отговорен за мониторинга и докладването по проекта
ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Покана, публикувана на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки;
2. Указания към участниците;
3. Критерии за оценка на офертите;
4. Образец на оферта;
5. Проекти на договори