fbpx

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 „а”, ЧЛ. 101А И СЛЕДВ. ОТ ЗОП ЗА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ: „Оформяне и маркиране на терен” с две обос. позиции

От тук може да изтеглите необходимите документи по ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 „а”, ЧЛ. 101А И СЛЕДВ. ОТ ЗОП ЗА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ: „Оформяне и маркиране на терен, обособено в следните позиции: Обособена позиция № 1 – „Оформяне и маркиране на терен на маршрути за конен туризъм”, Обособена позиция № 2 – „Оформяне и маркиране на терен на веломаршрути”, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, финансиран с Договор № DIR-5113326-C-010 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”