fbpx

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 „А”, ЧЛ. 101А И СЛЕДВ. ОТ ЗОП ЗА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на воден баланс за територията на Природен парк „Витоша”

Тук може да намерите информация за ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 „А”, ЧЛ. 101А И СЛЕДВ. ОТ ЗОП ЗА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на воден баланс за територията на Природен парк „Витоша”, по проект № 5103020-11-654 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк Витоша – фаза II” финансиран с Договор № 5103020-С-001 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”

Документи: