fbpx

„Разширяване на обхвата на системата за регистриране на изстрели и следене на дивите кози (Rupicapra rupicapra balcanica), намиращи се извън адаптационната ограда, с цел намаляване на риска от бракониерство”

От тук може да изтеглите документи за ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 „а” ЧЛ. 101А И СЛЕДВ. ОТ ЗОП ЗА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ: „Разширяване на обхвата на системата за регистриране на изстрели и следене на дивите кози (Rupicapra rupicapra balcanica), намиращи се извън адаптационната ограда, с цел намаляване на риска от бракониерство”, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, финансиран с Договор № DIR-5113326-C-010 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”

Reshenie za prekratiavane

protokol ot komisiq

individualni ocenki

4-metodika_izstreli

5-tehn_oferta_izstreli

6-cenova_oferta_izstreli

7-dogovor_izstreli

publichna pokana

ukazaniq za uchastie

zapoved