fbpx

“Ремонт на съществуваща алейна мрежа, възстановяване на маркировка, дървени конструкции и малки изкуствени водоеми в Природен парк Витоша”

Предмет на поръчката: “Ремонт на съществуваща алейна мрежа, възстановяване на маркировка, дървени конструкции и малки изкуствени водоеми в Природен парк Витоша”

Дата на обявяване на поръчката: 26.04.2010 г.

Срок за закупуване на документи: 17.05.2010 г.

Срок за подаване на оферти: 27.05.2010 г. – 12:00 ч.

Във връзка с изпълнение на дейности по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, Договор № 58301-С-003 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност за проект № 58301-33-453 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк Витоша” и
дейности, финансирани от бюджета на Дирекцията на ПП Витоша.

Можете да закупите копие от документацията в офиса на Дирекцията: София 1303, ул. Антим I № 17 или да я изтеглите от следния адрес:

doc_RS