fbpx

„Устойчиво управление на торфищата (тип местообитание 7140) във връзка с опазване на биоразнообразието, въглеродния баланс и промените на климата”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 „а”, ЧЛ. 101А И СЛЕДВ. ОТ ЗОП ЗА УСЛУГА с предмет:
„Устойчиво управление на торфищата (тип местообитание 7140) във връзка с опазване на биоразнообразието, въглеродния баланс и промените на климата”, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, финансиран с Договор № DIR-5113326-C-010 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”

Документи: