fbpx

Изграждане на детски екостационар “Бели брези” в Природен парк «Витоша»

Дирекция на Природен парк Витоша обявява провеждане на процедура открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет “Изграждане на детски екостационар “Бели брези” в Природен парк «Витоша»“.

Предметът на поръчката е във връзка с реализиране на дейности по проект BG0042Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и умения, използвани в България”, приоритетна ос 4 „Опазване на европейското културно наследство”, осъществяван с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и държавния бюджет на Република България на база Грантово споразумение № BG0042-GAE-00078-E-V1 – EEA FM.

Сградата предвидена за строеж е проектирана да съчетава функциите на информационен, образователен и изложбен център като част от плана за обособяването на детски екологичен стационар в областта на Дендрариума, осигуряващ закрити експозиционни площи с възможност за провеждане на учебни беседи на деца и ученици по отношение на биологичното разнообразие в района на Природния парк, етнографската специфичност на околните селища и местното културно и историческо наследство, и работни помещения за обслужващия комплекса персонал и експертите от ДПП Витоша.

В съчетание с Музея на мечката, с Музеите на водното конче и совите, разположени в непосредствена близост, и с неотдавна завършената информационна алея в местността Игликина поляна, детския екологичен стационар ще предостави по-добри възможности за провеждане на зелено училище и ще допринесе значително за удължаване престоя на посетителите на парка, когато условията възпрепятстват обучението на открито, предлагайки подходящи условия за занимания в уютна атмосфера. По своята същност проектът е пилотен и си поставени следните основни цели:

– самата сграда да представлява експозиция с демонстрация на различни екологични строителни методи, в т.ч. и традиционни за района на Витоша отпреди 150-200 години;

– използване на естествени местни строителни материали и нискотехнологичен труд;

– възраждане на стари и въвеждане на нови екологични строителни техники;

– експериментиране на строителни конструкции от дървен материал с малък диаметър, т.н. “ритловици”, които се добиват при санитарното прочистване на гората;

– пренос на познания и обмяна на опит в областта на традиционните строителни техники използвани в България и Норвегия;

– документиране на практическата работа по изграждане на центъра и експониране на събраните материали, показващи различните фази от строителството на Центъра.

Можете да закупите копие от документацията до 07.09.2011г. в офиса на Дирекцията: София 1303, ул. Антим I № 17 или да я изтеглите от връзките по-долу.

Срокът за получаване на оферти е 14.09.2011г. до 13:00 часа.

Отварянето на получените оферти ще се проведе на 14.09.2011г. от 14:00 часа в Дирекцията на Природен парк “Витоша”.

Имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, съгласно чл. 38, ал. 5 от НВМОП.

Лице за контакт: Николай Пънев, тел. 0888 30 44 33

Attachment Размер
ETE Center – 0 – съдържание.doc 91 KB
ETE Center – 3 – документация.doc 355 KB
ETE Center – 4 – справки по чл.50 и 51 от ЗОП.doc 59.5 KB
ETE Center – 5 – договор (проект).doc 92 KB
ETE%20Center%20-%201%20-%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf 177.91 KB
ETE%20Center%20-%202%20-%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf 216.74 KB
документация (1 от 3).zip 11.68 MB
документация (2 от 3)_0.zip 12.1 MB
документация (3 от 3).zip 10.54 MB