fbpx

Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на територията на Природен парк „Витоша“

 

Дирекция на Природен парк „Витоша” към Изпълнителна агенция по горите  подписа договор с Министерство на околната среда и водите за изпълнение на проект: Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на територията на Природен парк „Витоша“.

            Проектът  се финансира по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати“.

Стойност на проекта419 000,40 лв. от които:

           356 150,34 лв. от Европейския фонд за регионално развитие.

             62 850,06 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република  България.

Период на изпълнение на проекта : 15.10.2018 г. – 2021 г.

Основни дейности:

Дейност 1: Подобряване на природозащитното състоянието на торфищни комплекси (природно местообитание 7140 “Преходни блата и плаващи подвижни торфища“).

Прилагане на мерки за възстановяване на водния режим вкл. изготвяне на воден баланс на торфището, оценка на необходимостта от коригиране на водното ниво в цялото торфище или в отделни негови участъци; изграждане на единични или система от вади чрез преграждане на съществуващи потоци; премахване на канали, които дренират торфището; коситба на приоритетни участъци през есента с цел ускоряване на процеса на торфонатрупване (коситбата ще се осъществява по един път годишно за продължителността на проекта);

Мерки за ограничаване на антропогенното влияние – отклоняване на туристическите пътеки, които преминават през торфища, към тяхната периферия чрез изграждане на специализирана инфраструктура (скари, мостчета, парапети и др.); превенция на антропогенния натиск и повишаване на информираността на туристите по отношение на значението на торфищата чрез поставяне на информационни табла; почистване на онези торфища, в и около които се изхвърлят отпадъци;

Превенция на протичащи деградивни процеси в състоянието на торфищата и проследяване на процесите на нарастване на торфения слой и динамика на с цел отчитане на резултатите по проекта – ще се прави всяка година в рамките на изпълнение на проекта.

Очаквани резултати  от изпълнението на проекта са:

В резултат на изпълнението на дейността се очаква да се подобри природозащитното състояние на местообитание 7140 “Преходни блата и плаващи подвижни торфища“. Ще се регулира хидрологичния режим на местообитанието.

Изграждане на подходяща туристическа инфраструктура ще доведе до редуциранe на интензивността на въздействие на антропогенния фактор.

Дейност 2: Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания на 9130 „Букови гори от типа Asperulo-Fagetum“ и 9180 „Смесени гори от типа Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове“.

С цел преодоляване на заплахите и повишаване благоприятното природозащитно състояние на местообитанията дейността предвижда:

 • Изграждане на специализирана инфраструктура – дървени прагчета, стъпала и парапети по туристическите пътеки. Опитът показва, че посредством оформянето и обезопасяването им се постига насочване и концентриране на посетителите извън засегнатите площи и редуциране на антропогенното натоварване върху природните местообитания. Предвид високата посещаемост на парка, за тази цел е необходимо редовно и обхватно обновяване и поддържане на изградената туристическа инфраструктура. В посочения район не е възстановявана туристическа инфраструктура по предишни проекти на ДПП „Витоша“ по ОПОС 2007-2013 г.;
 • Поставяне на маси и пейки „Витошки тип“ и информационни табла за оформяне на кътове за отдих с информационни точки;
 • Поставяне на указателни, предупредителни и забранителни туристически табели;
 • Издаване на информационни материали;
 • Туристическите кътове за отдих със своята подходяща инфраструктура ще концентрират туристите извън уязвимите места. С цел повишаване на екологичната култура на посетителите ще бъдат поставени информационни табла, запознаващи ги с характерните местообитания, редки и ендемични видове, както и с подходящото поведение в парка, необходимо за защитата и поддържането им.

Очаквани резултати  от изпълнението на проекта са:

 В резултат на изпълнението на дейността се очаква да се подобри състоянието на двата типа природни местообитания като се редуцира антропогенния натиск върху тях чрез насочване и информиране на посетителите в парка.

Дейност 3: Подобряване на състоянието на популациите на 7 вида птици – Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus), Бухал (Bubo bubo), Орел Змиярник (Circaetus gallicus), Скален орел (Aquila chrysaetos), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Осояд (Pernis apivorus) и Черен щъркел (Ciconia nigra).

На територията на парка са идентифицирани 10 стълба, които да бъдат обезопасени, като част от тях се намират в непосредствена близост до адаптационната волиера с цел временно настаняване на пострадали птици, преминали курс на лечение, с цел връщането им в природата. Обезопасяването на стълбовете, по установена практика в света, а вече и в България, е възможно чрез изолиране на чашките на далекопроводни стълбове, поставяне на изолационни покрития, паяжинии и кацалки на рискови стълбове и маркиране на самите жици чрез монтирането на т.нар. дивертори, които ги правят видими в лошо метеорологично време. Чрез извършването на тази дейност ще бъдат предотвратени бъдещи фатални инциденти по тези далекопроводи/ електропроводи за редки и защитени видове птици. Дейността ще стартира със съгласувателни процедури с ЧЕЗ, получаване на необходимите разрешения, след което ще се премине към изолирането на стълбовете.

Очаквани резултати  от изпълнението на проекта са:

Изпълнението на дейността ще допринесе за подобряване на състоянието на сигурност на популацията на редки и застрашени видове птици на територията на ПП „Витоша“ – Пернатонога кукумявка; Бухал; Орел Змияр; Скален орел; Обикновен мишелов; Белоопашат мишелов; Осояд; Черен и бял щъркел.

——————————————————————————————————–

НОВИНИ:

ПРОВЕДЕНА РАБОТНА СРЕЩА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРОЕКТА

Във връзка с изпълнение на Административен договор Д-34-63/15.10.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OR002-3.007 – “Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежа Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове  и поддържани резервати” и проект № BG16M1OP002-3.007-0015 “Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на територията на Природен парк „Витоша”.

На 17.12. 2018 г. в офиса на ДПП „Витоша“ в гр. София, ул „Антим I“ № 17 се проведе работна среща по инициатива на Ръководителя на проекта при следния дневен ред:

 1. Запознаване с административен договор № Д-34-63/15.10.2018 г.
 2. Запознаване на служителите, участващи в управлението на проекта, с изготвения от ръководителя план за задължително обучение на членовете от екипа за управление на проекта.
 3. Прилагане на Закона за обществени поръчки.
 4. Запознаване и прилагане на Ръководство за бенефициенти 2014-2020 г.
 5. Текущо съхранение и архивиране на документацията по проекта.
 6. Запознаване на служителите, участващи в управлението на проекта, с определението за нередност и измама.
 7. Запознаване на служителите, участващи в управлението на проекта, с изготвения от ръководителя План-график за реализация на дейностите за периода от 15.10.2018 г. до 12.2018 г.
 8. Обсъждане на подготовката за провеждане на начална пресконференция.

В проведената първа работна среща взеха участие Наталия Илиева – ръководител на проекта, адвокат Веселина Добрева и служителите, участващи в управлението на проекта.