fbpx

„Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк “Витоша””

Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, Договор № 58301-С-003 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност за проект № 58301-33-453 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк “Витоша”” и изпълнение на дейности, финансирани от бюджета на Дирекцията.

Описание на проекта:

При реализирането на проекта ще се изпълняват следните дейности:

·        Провеждане на поддържащи и възстановителни мероприятия за растителни и животински видове или техни хабитати;

·        Извършване на специализирани научни изследвания в областта на биоразнообразието;

·        Провеждане на образователни програми с местното население и посетителите на парка;

·        Изграждане и функциониране на системата от посетителски и информационни центрове;

·        Разработване и издаване на информационни, рекламни, сувенирни и др. популярни материали за парка;

·        Изграждане и поддържане на туристически маршрути, кътове за почивка, обозначителни информационни табла, заслони и други паркови и архитектурни елементи за нуждите на туризма и рекреацията;

·        Опазване на културното и историческо наследство;

·        Координиране дейности, предвидени в ПУ, както и други инициативи и проекти, които се осъществяват от други местни органи и обществени организации, свързани с: регионалното развитие; развитие на туризма; устойчиво ползване на ресурсите; опазване и възстановяване на биоразнообразието.

При изпълнение на проекта ще се осъществява мониторинг върху:

·        Състоянието на приоритетни типове природни хабитати, растителни и животински съобщества, популации на защитените, редките, застрашените и ендемичните представители на флората и фауната и туризма в границите на парка;

·    Въздействието на различните видове природни и антропогенни фактори върху биоразнообразието;

·   Контролиране на спазването на режимите и ограниченията в парка, произтичащи от нормативните документи и плана за управление;

·   Контролиране на устойчивото ползване на природните ресурси съгласно съответните устройствени планове и проекти;

·    Контролиране на туристическите дейности в границите на парка;

Предвидено е поддържане на база данни за състоянието на биоразнообразието, природните ресурси, за рекреационните и туристически обекти, както и културно-историческите обекти на територията на парка и прилежащите райони, и търсене на възможности за допълнително финансиране на предвидените в ПУ дейности чрез регионални, национални и международни финансиращи институции.

Продължителност на проекта: 36 месеца.

Цели на проекта:

Обща цел:

Опазване и възстановяване на приоритетни за ПП “Витоша” природни местообитания, местообитания на видове и техните популации.

Специфични цели:

1. Възстановяване и увеличаване популациите на редки и целеви видове за опазване с малки или застрашени от изчезване популации и възстановяване на техните местообитания;

2. Площно възстановяване и регулиране на ползването на ресурси в целеви типове природни местообитания;

3. Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура.

Основни дейности: Възстановителни, поддържащи, насочващи, контролиращи и информационни дейности.

Целеви вид/ове местообитание/я или целева група:

Целеви видове са алпийски повет, планински явор, тис, голям гребенест тритон, малък гребенест тритон, жълтокоремна бумка, евпропейски лалугер, балканска дива коза, мечка, вълк, водни кончета, едри хищни птици – сови, бухал, скален орел.

Целеви местообитания са91Е0 – Алувиални гори, 8310 – Неблагоустроени пещери, 7140 – Преходни блата и плаващи подвижни торфища, 9110 – Букови гори от типа Luzulo fagetum, 91D0 – мочурни гори.

Очаквани резултати:

Увеличаване размера на популациите на целевите растителни видове, лалугера и дивата коза, увеличаване площта на местообитанията на целевите животински видове, увеличаване площта и подобряване управлението на целеви типове местообитания, ремонтирана посетителска и информационна инфраструктура.

Мерки за информация и публичност:

Мерките за информация и публичност са насочени към: (i) повишаване на обществената осведоменост и информираност относно съфинансирането на проекта по ОПОС; (ii) информиране на широката общественост за ролята, която играе ЕС отпускането на помощта и за резултатите от нея (iii) осигуряване на лесно достъпна и актуална за целите, хода на проекта и резулатите от него; (iv) гарантиране на прозрачност и публичност на управлението и изпълнението на проектa. Конкретните мерки/дейности включват: Провеждане на 3 пресконференции; официални събития (официални откривания) във връзка с реализирани дейности по проекта; публикуване и разпространение на информационни материали (брошури, дипляни, постери и др); регулярно изготвяне и разпращане до медиите на прес-съобщения; публикуване на актуална информация относно напредъка на проекта, реализираните дейности и постигнатите резултати на уеб-сайта на ДПП “Витоша”.

Конкретни цели на проекта:

1. Възстановяване на находището на алпийския повет и подпомагане на популациите на планинския явор и на тиса на територията на ПП „Витоша”;

2. Ограничаване на инвазията на Fallopia japonica в местообитание 9110 – Букови гори от типа Luzulo fagetum;

3. Площно възстановяване на приоритетни местообитания – крайречните съобщества от бяла елша , от бяла върба и зелена елша  от типа  91Е0 – Алувиални гори;

4. Създаване на зони за спокойствие на едрите хищници (мечка и вълк) чрез насочване и концентриране на туристическият поток чрез ремонт на съществуващата алейна мрежа;

5. Подобрява на капацитета за образователни и информационни дейности на ДПП “Витоша” чрез възстановяване на техническа инфраструктура на Екологичен стационар „Белите Брези” и изработване на обща интерпретационна програма за фауната в парка и ръководство за интерпретация;

6. Намаляване на натиска върху Боснешкият карстов район и  пещерата Духлата чрез създаване на система за ограничен достъп и експонация;

7. Контролиране на бракониерството върху балканската дива коза и мечката в природен парк “Витоша” чрез разработване и инсталиране на електронна охранителна система за регистриране на изстрели;

8. Опазване и регулиране използването на водни количества от 7140 – Преходни блата и плаващи подвижни торфища и 91D0 – Мочурни гори чрез проектиране на санитарно охранителни зони (СОЗ) на 6 публични водохващания в ПП “Витоша”;

9. Продължаване на програмата за възстановяване на Балканската дивата коза на територията на Природен парк “Витоша”;

10. Поддържане и възстановяване на местообитанията и популациите на европейския лалугер, като значима  хранителна база на дневните грабливи птици;

11. Подържане и възстановяване на местообитанията на жълтокоремна бумка, голям гребенест и малък гребенест тритон и обособяване на интерпретационен кът на земноводните

Обобщено основните дейности по проекта са посочени в следната таблица:

 Дейност 1
Управление на проекта
 Дейност 2 Дейности за информация и публичност
 Дейност 3 Възстановяване на находището на алпийския повет и подпомагане на популациите на планинския явор и на тиса на територията на ПП „Витоша”
 Дейност 4 Ограничаване на инвазията на Fallopia japonica в местообитание 9110 – Букови гори от типа Luzulo fagetum
 Дейност 5 Контролиране на бракониерството върху балканската дива коза и мечката в ПП “Витоша” чрез разработване и инсталиране на електронна охранителна система за регистриране на изстрели
 Дейност 6 Продължаване на програмата за възстановяване на Балканската дивата коза на територията на ПП “Витоша”
 Дейност 7 Поддържане и възстановяване на местообитанията на европейския лалугер
 Дейност 8 Ремонт на съществуващата алейна мрежа на 7 туристически маршрута и възстановяване на маркировката на 5 туристически маршрута.
 Дейност 9 Възстановяване на техническа инфраструктура на Екологичен стационар „Белите Брези”
 Дейност 10 Изработване на обща интерпретационна програма за фауната в парка и ръководство за интерпретация
 Дейност 11 Възстановяване на крайречните съобщества от бяла елша по поречието на  Куртова река и от бяла върба и зелена елша по поречието на река Струма ( местообитание 91Е0)
 Дейност 12 Намаляване на натиска върху Боснешкият карстов район и пещерата Духлата чрез създаване на система за ограничаване и контролиране на достъпа и експонация.
 Дейност 13 Подържане и възстановяване на местообитанията на жълтокоремна бумка, голям гребенест и малък гребенест тритон и обособяване на интерпретационен кът на земноводните
Дейност 14 Опазване и регулиране използването на водни количества от 7140 – Преходни блата и плаващи подвижни торфища и 91D0 – Мочурни гори чрез проектиране на санитарно охранителни зони (СОЗ) на 6 публични водохващания в ПП “Витоша”
 Дейност 15 Одит

Новини и събития:

15.06.2012 г. ДПП “Витоша” организира журналистическо пътуване в района на възстановените по проекта Симеоновски езера

14.06.2012 г. ДПП “Витоша” организира журналистическо пътуване по маршрута х. Селимица – местностите Кало и Сопо и обратно до х. Селимица

18.11.2011 г. Втори прес тур на ДПП “Витоша”

15.10.2011 г.  Възстановяване на крайречни съобщества на Витоша

30.09.2011 г. Първи прес тур на ДПП “Витоша”

На 02.07.2011 г. бяха засадени 120 броя фиданки от тис (Taxus baccata) в местността Бай Кръстьо на територията на Природен парк “Витоша

На 11.06.2011 г.бяха засадени 150 броя алпийски повет (Clematis alpina) по поречието на Драгалевска река на територията на Природен парк “Витоша

30.04.2011 г. Засадени са 850 бели върби по поречието на р. Струма на територията на Природен парк “Витоша”

През есента на 2010 г. бяха залесени 1550 бели върби по поречието на р. Струма

На 02.06.10 г. от 10:00 ч. – отваряне на ценови предложения

24.04.2010 г. Залесени са 1750 бели върби по поречието на Струма

10.04.2010 г. Залесяване с бели върби по поречието на река Струма

ДОКУМЕНТИ:

18-11-2011 г. – Втори престур – Прессъобщение

27-09-2011 г. – Първи престур – Прессъобщение

28-04-2010 г. – Залесяване – Прессъобщение

14-06-2012 г. – Трети престур

15-06-2012 г. – Четвърти престур

Възстановяване на дивата коза – Наръчник за работа с доброволци

Възстановяване на лалугера на Витоша – Наръчник за работа с доброволци

Дипляна за възстановяване на целеви природни местообитания в Природен парк Витоша

Дипляна за Европейския лалугер

Дипляна за проекта

Интерпретационна програма на земноводните в ПП Витоша

Обща интерпретация на фауната в ПП Витоша

Плакат Туризъм

Плакат Фауна

Презентация – Извършени дейности по проекта

Плакат Флора

Постигнати резултати 1-ва страна-дипляна Постигнати резултати-2-ра страна-дипляна

Екоарена, телевизия VTV, 18.11.2011 г.

Тема: дейности, свързани с флората

bTV Новините, 18.11.2011 г.

Тема: залесяване с бяла върба, бяла елша и тис

Денят започва, Канал 1, 07.10.2011 г.

Тема: изграждане на стълбова маркировка, възстановяване на европейския лалугер

Екоарена, телевизия VTV, 30.09.2011 г.

Тема: изграждане на стълбова маркировка, възстановяване на европейския лалугер, система за регистриране на изстрели

Екоарена, телевизия VTV, 05.10.2011 г.

Тема: изграждане на стълбова маркировка

Екоарена, телевизия VTV, 03.10.2011 г.

Тема: възстановяване на европейския лалугер