fbpx

„Мрежа от най-добри практики в инфраструктурите за пространствени данни (ИПД) в природозащитата – Nature-SDIplus“

Описание:

Проектът NATURE-SDIplus предвижда създаването на Мрежа от Най-добри практики относно географската информация в областта на природозащитата. Целта на мрежата е подобряването на хармонизацията на природозащитните данни, така че те да бъдат по-достъпни и използваеми. Проектът стартира през октомври 2008 и ще продължи до март 2011. Тридесет партньори от цяла Европа са се включили към инициативата досега.

Природните паркове “Витоша” и “Странджа” участват в проекта чрез предоставяне на своите ГИС база данни за тестване за съвместимиост с изискванията на Европейския директива “INSPIRE”, а URSIT Ltd. е координатор за България и ще работи по време на проекта със природните паркове.

Проектът допринася за прилагането на европейската директива INSPIRE в управлението на защитени територии, и по-специално на частта й с тематични данни относно природозащитата (съгласно приложенията на INSPIRE):

·         Защитени територии (Приложение I);

·         Биогеографски региони, хабитати и биотопи, разпространение на видовете (Приложение III).

Мрежата на Nature-SDIplus ще привлече нови заинтересовани страни; ще споделя данни и най-добри практики; ще подобрява и стимулира експлоатацията и повторното използване на природозащитната информация.

NATURE-SDIplus извършва оценка на общия профил на метаданните, така както е определен от екипът на INSPIRE за съставяне на метаданни. Екипът на INSPIRE се е съсредоточил върху откриването на задължителни елементи (набор от елементи за метаданните, които да представят изчерпателно и уместно описание на обществените ресурси), базирайки се върху ISO 19115/119 стандартите и общия модел на данни, съвместим с изискванията на INSPIRE.

Достъпът до данните се осигурява от набор от уеб услуги, които са на разположение и достъпни чрез геопортала на NATURE-SDIplus. Геопорталът има за цел освен това и да привлича и окуражава заангажирането на членове на мрежата на NATURE-SDIplus и заинтересовани страни в този процес.

На 1-ви и 2-ри декември 2009 в рамките на проекта се състоя инициативата на тема “Пространствените данни в природозащитата”, която започна с двудневен семинар в София. В рамките на семинара природен парк Витоша изнесе презентация за постигнатите до момента резултати. Повече за инициативата може да намерите на страницата на URSIT Ltd.

Повече информация за проекта е налична на страницата на проекта http://www.nature-sdi.eu и на страницата на URSIT Ltd.

Новини и събития:

„Пространствените данни в природозащитата” – семинар