fbpx

“Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори”

 Описание:

“Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори”

Дейности по проекта

Възстановяване на горски местообитания; възстановяване и подпомагане популациите на редки видове растения, изграждане на посетителска инфраструктура с цел намаляване на натиска и опазване на природни местообитания.

Период на изпълнение

януари 2010 – декември 2013

Обща стойност на проекта (в лева)

2 419 037