fbpx

„Повишаване на квалификацията и разширяване компетентността на служителите от ДПП „Витоша”, чрез обучения”

1_3   2_15

Дирекция Природен парк „Витоша“ изпълнява проект „Повишаване на квалификацията и разширяване компетентността на служителите от ДПП „Витоша”, чрез обучения”, с регистрационен номер А13-22-56/09.05.2014 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” и е в рамките на приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет: 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-13.

Обща цел на проекта е: Повишаване на квалификацията и придобиване на специфични познания за укрепване на капацитета на ДПП „Витоша”.

Целеви групи по проекта са: Служители на трудово и служебно правоотношение на Дирекция природен парк „Витоша”

Основни дейности по проекта са:

Дейност 2. Провеждане на обучения за професионално развитие от Института по публична администрация по следните направления:

  • Управленски умения
  • Публични политики
  • Е-правителство
  • Компютърни компетенции
  • Езикови обучения

Дейност 3. Организация и провеждане на обучениe за развитие на умения за работа в екип с примерна тема: „Изграждане, управление, развитие и работа в екип”,от външна обучителна организация.

Дейност 4. Организация и провеждане на специализирано обучениe с примерна тема „Музейна и туристическа анимация”, от външна обучителна организация.

Дейност 5. Организация и провеждане на обучение за работа с геопространствени данни (GIS), от външна обучителна организация.

Дейност 6. Провеждане на специализирано компютърно обучение Adobe Photoshop за придобиване на специфични познания и разширяване на компетентността, от външна обучителна организация.

Очаквани резултати от реализацията на проекта:

–  Повишени професионална квалификация на служителите на ДПП „Витоша”;

–  Придобити специфични познания и умения;

–  Придобити умения за работа в екип;

–  Повишена мотивация на служителите.

Проектът стартира с откриваща конференция, която се проведе на 08.07.2014 г. от 10 ч., в Информационния център в сградата на Дирекция Природен парк „Витоша“.

Откриващата конференция беше открита от Директора на Природен парк „Витоша“, г-жа Снежана Петрова и директора на Дирекция „Проекти и международни дейности“ към Изпълнителна агенция по горите – д-р инж. Любчо Тричков. На събитието присъстваха 18 служители на дирекцията.

На 9, 10 и 11 юли, в рамките на дейност 3 по проекта се проведе обучението „Изграждане, управление, развитие и работа в екип”, в което взеха участие 16 служители на ДПП „Витоша“. Всички участници получиха сертификат за успешно преминато обучението.

В периода от 23 до 31 юли, в рамките на дейност 6 попроекта се проведе специализирано компютърно обучение Adobe Photoshop за придобиване на специфични познания. В обучението взеха участие 8 служители на ДПП „Витоша“ и получиха сертификати за успешно преминато обучение.

Проектът е с продължителност 9 месеца, през периода май 2014 г. – февруари 2015 година и се осъществява с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

DSC00265 DSC00263 DSC00262

IMG_8216 IMG_8217 IMG_8228 IMG_8231 IMG_8244 IMG_8269 IMG_8278 IMG_8529 - Copy  IMG_8543 IMG_8302 IMG_8303 IMG_8527 - Copy IMG_8528 - Copy  IMG_8530 - Copy IMG_8532 - Copy IMG_8533 - Copy IMG_8534 - Copy IMG_8535 - Copy IMG_8536 - Copy IMG_8537 - Copy IMG_8538 - Copy IMG_8539 - Copy IMG_8540 - Copy IMG_8541

IMG_8542