fbpx

Акция със Sap labs за изграждане на мост

На 13.10.2014 г. доброволци от фирма SAP LABS се включиха в изграждането на дървен мост в района на второто Симеоновско езеро. Мостът беше дълъг над 5 м, като усилената работа на доброволците продължи няколко часа. Изграден беше каменен сух зид, на който стъпват новите основи на моста.

Новият мост е изграден на мястото на съществуващ в близкото минало дървен мост, който е бил отнесен от реката.

В акцията взеха участие близо 24 човека, като част от тях лакираха дървен подход на входа на парка и други елементи от парковата инфраструктура в района.

Координирането на акцията беше осъществено по проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша”, съгласно Договор №DIR-5113326-C-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, по дейност 3.10. на проекта.

Дирекцията на Природен парк „Витоша” благодари на всички участници в акцията за вложеното време и усилия!