fbpx

Засаждане петтичинкова върба

На 10.05.2014 г. в района на хижа „Артистите“ се проведе доброволческа акция. В нея взеха участие над 40 доброволци от фирма „АВУС КАПИТАЛ“ ООД, които бяха привлечени в акцията с помощта на фондация „Екообщност“. Бяха засадени над 100 фиданки. Акцията се проведе въпреки лошото време, благодарение на голямото желание и всеотдайност на доброволците. Координирането на акцията беше осъществено по проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша”, съгласно Договор №DIR-5113326-C-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, по дейност 3.10. на проекта.
Дирекцията на парк „Витоша” благодари на всички участници в акцията за вложеното време и усилия!