fbpx

Доброволци ремононтираха два моста над село Железница

На 15.10.2014 г. доброволци от C3i Europe взеха участие в доброволческа акция над село Железница. Бяха лакирани всички пейки на поляната, беше извършено почистване на района, но най-голям интерес предизвика ремонтът на мостовете. Доброволците с помощта на експерти от Дирекцията на парка подмениха парапетите и изгнили части от конструкцията на двата моста по реката. След това целите дървени конструкции бяха лакирани.

В акцията взеха участие близо 20 души, като дори и най-малките имаха желание за работа.

Координирането на акцията беше осъществено по проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша”, съгласно Договор №DIR-5113326-C-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, по дейност 3.10. на проекта.