fbpx

Доброволческа акция за засаждане на петтичинкова върба на Витоша

На 03.09.2014 г. доброволци и експерти от дирекцията на ПП „Витоша“ засадиха общо 100 върбови фиданки в подходящи местообитания за вида.

Координирането на акцията беше осъществено по проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша”, съгласно Договор №DIR-5113326-C-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, по дейност 3.10. на проекта.

Дирекцията на Природен парк „Витоша” благодари на всички участници в акцията за вложеното време и усилия!