fbpx

Дървена скара в м. Ярема

Доброволци изградиха нова дървена скара за преминаване над река Гръчка река в м. Ярема. В акцията взеха участие няколко доброволци планинари от село Ярлово. Координирането и закупуването на материалите за акцията беше осъществено по проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша”, съгласно Договор № DIR-5113326-C-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, по дейност 3.10. на проекта.

Дирекцията на Природен парк „Витоша” благодари на всички участници в акцията за вложеното време и усилия!