fbpx

Засяване на клек

На 23.05.2014г.  бяха засяти близо 2 кг семена от клек (Pinus mugo) на територията на ПП Витоша, във високопланинската част над с. Чуйпетлово. Засяването се извърши с помощта на доброволци и служители на ДПП Витоша. Целта на акцията е опазване и възстановяване на находищата от клек на територията на парка.

Дейностите по възстановяване на клекови съобщества са част отпроект LIFE+08 NAT/BG/000281 „Опазване и възстановяване на 11 Натура 2000 крайречни и влажни местообитания в 10 защитени зони”, по който Дирекцията на Природния парк е партньор.

Координирането на акцията беше осъществено по проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша”, съгласно Договор №DIR-5113326-C-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, по дейност 3.10. на проекта.