fbpx

Лакиране на пейки при заслон Смильо

На 30.07.2014 г. доброволци взеха участие в акция по лакиране на пейки и почистване около заслон Смильо. Като резултат бяха овновени 7 броя пейки с маси „Витошки тип“ и бяха събрани 2 чували с битови отпадъци от туристическа дейност. Бяха лакирани и 1 брой табло и дървен коневръз.

Доброволците поставиха забранителни и предупредителни табели за изхвърляне на отпадъци и палене на огън извън регламентираните огнища. Координирането и закупуването на материалите за акцията беше осъществено по проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша”, съгласно Договор №DIR-5113326-C-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, по дейност 3.10. на проекта.

Дирекцията на Природен парк „Витоша” благодари на всички участници в акцията за вложеното време и усилия!