fbpx

Нови пейки и беседки на Симеоновски езера

На 30.08.2014 г. доброволци от „Ротари клуб София“ – Възраждане изградиха 4 нови пейки с маси „Витошки тип“ на Симеоновски езера. Доброволците изградиха и изцяло нова беседка за посетителите на парка. Усърдната работа продължи два дни, като всички необходими материали бяха закупени от клуба.

Координирането на акцията беше осъществено по проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша”, съгласно Договор №DIR-5113326-C-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, по дейност 3.10. на проекта.

Дирекцията на Природен парк „Витоша” благодари на всички участници в акцията за вложеното време и усилия!