fbpx

Обновяване на заслон в м. Ридо

Доброволци ремонтираха заслон в м. Ридо

На 27.07.2014 г. доброволци от село Ярлово ремонтираха заслон в м. Ридо. Беше поставена хидроизолация и бяха лакирани прилежащите пейки на заслона. Беше извършено почистване на поляната. Като завършек на акцията доброволците поставиха няколко забранителни и предупредителни табели за палене на огън и изхвърляне на отпадъци. Координирането и закупуването на материалите за акцията беше осъществено по проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша”, съгласно Договор №DIR-5113326-C-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, по дейност 3.10. на проекта.

Дирекцията на Природен парк „Витоша” благодари на всички участници в акцията за вложеното време и усилия!