fbpx

Освежаване на входни табла на ПП „Витоша“

На 10.09.2014 г. в м. Калуджер, м. Бенто и м. Бабина курия (при лековития извор и параклис „Св. Петка“) доброволецът от село Ярлово и рекордьор за скоростното преминаване на маршрута „Ком – Емине“ Любомир Палакарчев реставрира всички информационни табла и пейки при подходите към парка.

Бяха поставени няколко забранителни и предупредителни табели. Координирането на акцията беше осъществено по проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша”, съгласно Договор №DIR-5113326-C-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, по дейност 3.10. на проекта.

Дирекцията на Природен парк „Витоша” благодари на Любомир Палакарчев за вложеното време и усилия!