fbpx

Полагане на лентова туристическа маркировка

Доброволци поставят нова лентова маркировка

На 28.07.2014 г. доброволци от село Ярлово започнаха поставянето на лентова маркировка за отбелязване на туристически маршрут „с. Ярлово – в.з. Ярема“. На доброволците беше проведен изструктаж за точния начин за поставяне на лентовите знаци, като финално на терен има близо 180 марки по целия маршрут в двете посоки.

Координирането и закупуването на материалите за акцията беше осъществено по проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша”, съгласно Договор №DIR-5113326-C-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, по дейност 3.10. на проекта.

Дирекцията на Природен парк „Витоша” благодари на всички участници в акцията за вложеното време и усилия!