fbpx

Почистване и лакиране в м. Бялата вода

Доброволци от фирма „Кунтайлс” реновираха парковата инфраструктура в местността Бялата вода.

На 8 ноември се проведе доброволческа акция в м. Бялата вода. В нея взеха участие 13 доброволци от фирма „Куинтайлс”. Извършиха почистване на територията, като финално бяха събрани 35 чувала битови и строителни отпадъци. След това доброволците лакираха 6 обикновени дървени пейки и осем пейки с маси „Витошки тип”. Бяха премахнати и няколко незаконни огнища.

Средствата за акцията бяха осигурени по проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша”, съгласно Договор №DIR-5113326-C-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България” 2012 г.  по дейност 3.10.