fbpx

Стотици доброволци от Кока кола взеха участие в доброволческа акция

На 28.09.2014 г. доброволци от Кока кола взеха участие в цялостно реновиране на м. Дедрариума и м. Игликини поляни. В акцията се включиха над 600 човека, като беше лакирана цялата паркова инфраструктура на Дендрариума, беше прочистена запустялата алея на тиса в близост, беше извършено почистване на Музея на мечката. На Игликини поляни доброволците направиха 10 броя нови шезлонги за туристите и засадиха 80 броя фиданки. Изградиха 5 броя нови мостове по алеята на тиса, а по алеята за незрящи подмениха частично изгнилите парапети и боядисаха металните табели с брайлово писмо.

Координирането на акцията беше осъществено по проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша”, съгласно Договор №DIR-5113326-C-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, по дейност 3.10. на проекта.

Дирекцията на Природен парк „Витоша” благодари на всички участници в акцията за вложеното време и усилия!