Консултативен съвет

Природен парк "Витоша"

Създаването на консултативен съвет към Дирекцията на Природен парк „Витоша“ е в съответствие с дългосрочните цели и оперативни задачи, залегнали в Плана за управление на Природен парк „Витоша“ с цел прилагане на управленчески модел, съчетаващ интересите на държавата, местните общности и другите заинтересовани страни, както и за съгласуване на техните намеренията и действия.