Контрол

На територията на Природен парк “Витоша”, контролни функции изпълняват следните институции:

  • Министерство на земеделието и храните (МЗХ)  отговаря за горите, които са  държавна публична собственост,  съгласува провеждане на масови мероприятия в горските територии и има контрола на дейностите, извършени в тях според Закона за горите; Телефон: 02/ 985 11 383, 02/ 985 11 384
  • Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) отговаря за горите, които са  държавна публична собственост,  издава разрешения за провеждане на масови мероприятия в горските територии и има контрола на дейностите, извършени в тях според Закона за горите;Телефон за нарушения в горите : 0800 20 800
  • Регионална дирекция по горите (РДГ) София отговаря за горите, които са  държавна публична собственост,  издава разрещения за  провеждане на масови мероприятия в горските територии и има контрола на дейностите, извършени в тях според Закона за горите; Телефон: 02 987 00 52
  • Регионална дирекция по горите (РДГ) Кюстендил отговаря за горите, които са  държавна публична собственост,  съгласува провеждане на масови мероприятия в горските територии и има контрола на дейностите, извършени в тях според Закона за горите; Телефон: 078 505 10
  • Министерство на околната среда и водите (МОСВ) осъществява управлението, контрола и охраната на двата резервата на територията на парка – ” Бистришко бранище” и “Торфено бранище” съгласно Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие; Телефон: 02/ 940 60 00
  • Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) София осъществява контрол, свързан с опазване компонентите на околната среда в парковата територия, както и спазване на режима на Природния парк съгласно Плана за управление; Телефон за сигнали и нередности : 02/856 51 52
  • Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) Перник осъществява контрол, свързан с опазване компонентите на околната среда в парковата територия, както и спазване на режима на Природния парк съгласно Плана за управление; Телефон: 076/67 02 03
  • Регионално полицейско управление 6 (6-то РПУ ) – осъществява контрола върху нарушителите в парка; Телефон : 02/ 982 17 60, 02/ 856 29 14 – дежурна част;
  • Столична дирекция пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН) район 6 – отговаря при сигнал за пожар и за пожарната безопасност на територията на парка; Телефон : 02/ 982 32 90 .