Природозащитно законодателство

Природен парк Витоша

Нормативни документи

Закони

 1. Закон за опазване на околната среда ТУК
 2.  Закон за защитените територии ТУК
 1. Закон за биологичното разнообразие ТУК
 1. Закон за горите ТУК
 2. Закон за лечебните растения ТУК
 3. Закон за лова и опазване на дивеча ТУК

Международни документи

 1. Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни местообитания (Бернска конвенция)  
 2. Конвенция за биологичното разнообразие  
 3. Конвенция за съхраняване на мигриращите видове диви животни (Бонска конвенция)  
 4. Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора  
 5. Конвенция по влажните зони с международно значение, по-специално като местообитания за водолюбиви птици (Рамсарска конвенция)  

Натура 2000

Натура 2000

Натура 2000 е общоевропейска екологична мрежа, целяща да осигури трайно опазване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа. Състои се от защитени зони, определени в съответствие с две основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз – Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива за хабитатите) и Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици (наричана накратко Директива за птиците). Двете директиви са отразени в българското законодателство чрез Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Териториално природен парк „Витоша“ се припокрива със Защитена зона „Витоша“ BG0000113, обявена и по двете Директиви. Решенията на Министерски съвет за одобряване на зоните по съответните директиви, Заповедите за тяхното обявяване, стандартните формуляри и координатния регистър на зоните са налични в съответните страници за двете зони BG0000113 в Информационната система за защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 – зона BG0000113 по Директива за хабитатите

и 
 
Повече за предмета и целите на опазване на защитените зони В България, заповеди за обявяване, стандартни формуляри за зоните, карти и друга допълнителна информация можете да откриете  в 

Директива на птиците79/409/ЕЕС

Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

 • Тя има за цел опазването на всички диви птици в ЕС чрез изготвянето на правила за тяхната защита, опазването, управлението и контрола им.
 • Тя обхваща птиците, техните яйца, гнезда и местообитания.
 • Тя кодифицира законодателството, първоначално прието през 1979 г. (Директива 79/409/ЕИО).
 • Директива 2009/147/ЕО беше изменена през 2019 г. с Регламент (ЕС) 2019/1010, който изравнява и оптимизира задълженията за докладване в областта на законодателството за околната среда.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Мерки за застрашените видове

Държавите от ЕС трябва да предприемат действия за поддържане или възстановяване на популациите на видовете птици до ниво, което отговаря на екологичните, научните и културните изисквания, като отчитат икономическите и рекреационните нужди.

Мерки за всички видове птици

Трябва да бъдат предприети мерки на място за запазване, поддържане или възстановяване на достатъчно разнообразие и области на местообитания* за всички видове птици.

Тези мерки включват основно:

 • създаване на защитени зони;
 • поддръжка и управление на местообитанията във и извън защитените зони; и
 • възстановяването на разрушени биотопите* и създаването на нови такива.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 15 февруари 2010 г.. Директива 2009/147/ЕО кодифицира и заменя Директива 79/409/ЕИО и нейните последващи изменения.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно опазването на дивите птици (кодифицирана версия) (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7—25)

Последващите изменения на Директива 2009/147/EО са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) 2019/1010 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на законодателството, свързано с околната среда, и за изменение на регламенти (ЕО) № 166/2006 и (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 338/97 и (ЕО) № 2173/2005 на Съвета и Директива 86/278/ЕИО на Съвета (OВ L 170, 25.6.2019 г., стр. 115—127)

https://eur-lex.europa.eu/BG/legal-content/summary/conservation-of-wild-birds.html

Директива за хабитатите 92/43/EEC

Извадка от ДИРЕКТИВА на Съвета 92/43/ЕИО

за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна от 21.05.1992 г.

Главната цел на нас­то­яща­та Директива е да съ­дейс­т­ва за запазването на би­оло­гич­но­то раз­но­об­ра­зие, зачитайки ико­но­ми­чес­ки­те, со­ци­ал­ни­те, кул­тур­ни­те и ре­ги­онал­ни­те изис­к­ва­ния, та­зи Ди­рек­тива доп­ри­на­ся за об­ща­та цел на ус­тойчи­во­то раз­ви­тие; Като се има предвид, че запазването на би­оло­гич­но­то раз­но­об­ра­зие мо­же в оп­ре­де­ле­ни слу­чаи да изис­к­ва про­дъл­жа­ва­не­то или съ­що да спо­соб­с­т­ва за раз­ви­ти­ето на оп­ре­де­ле­ни чо­веш­ки дейнос­ти.
Състоянието на при­род­ни­те мес­то­оби­та­ния в ев­ро­пейс­ка­та те­ри­то­рия на дър­жа­ви­те-член­ки се вло­ша­ва неп­рес­тан­но. Все по-го­лям брой от раз­лич­ни­те ви­до­ве ди­ви видове са сериозно зас­т­ра­ше­ни; Застрашените мес­то­оби­та­ния и ви­до­ве са част от при­род­но­то нас­лед­с­т­во на Об­щ­нос­т­та и зап­ла­ха­та, на ко­ято са из­ло­же­ни, чес­то пре­ми­на­ва гра­ни­ци­те на от­дел­ни­те дър­жа­ви, което на­ла­га мер­ки­те за тях­но­то опаз­ва­не да се взе­мат на ни­во­то на Общността.
Определени при­род­ни мес­то­оби­та­ния и оп­ре­де­ле­ни ви­до­ве имат при­ори­тет с ог­лед зап­ла­ха­та, на ко­ято са из­ло­же­ни, което налага да се определят, като приоритетни за да се приложат бързо мерките за тях­но­то съх­ра­не­ние.
За въз­с­та­но­вя­ва­не или съх­ра­не­ние на при­род­ни­те мес­то­оби­та­ния и ви­до­ве­ от интерес за Общността в добър консервационен статус е необходимо да се обявят територии със специален режим на защита, за да мо­же да се съз­да­де вза­имос­вър­за­на ев­ро­пейс­ка еко­ло­гич­на мре­жа по точ­но ус­та­но­вен хро­но­ло­ги­чен план.
Взети са предвид, всички оп­ре­де­ле­ни те­ри­то­рии, които тряб­ва да се вклю­чат в един­на­та ев­ро­пейс­ка еко­ло­гич­на мре­жа, вклю­чи­тел­но и те­зи, оп­ре­де­ле­ни пре­ди или пред­с­то­ящи да бъ­дат оп­ре­де­ле­ни за­нап­ред ка­то специални за­щи­те­ни зони съг­лас­но Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 02. 04. 1979 за съх­ра­не­ние на ви­до­ве­те ди­ви пти­ци (5).

Държавите член­ки из­гот­вят док­лад на все­ки шест го­ди­ни. Този док­лад съ­дър­жа ин­фор­ма­ция от­нос­но споменати­те мер­ки за съх­ра­ня­ва­не, как­то и оцен­ка за въз­дейс­т­ви­ята на те­зи мер­ки вър­ху консервационния статус на ти­по­ве­те природни местооби­та­ния от Приложение I и ви­до­ве­те от При­ло­жение II, а та­ка съ­що и най-важ­ни­те ре­зул­та­ти от кон­т­ро­ла по изпълнение на директивата. Този док­лад, изготвен съгласно из­ра­бо­тения от Комитета мо­дел, се пред­с­та­вя на ко­ми­си­ята и се пра­ви дос­то­яние на об­щес­т­ве­нос­т­та.
Държавите член­ки привеждат в сила не­об­хо­ди­ми­те закони, регламенти и ад­ми­нис­т­ра­тив­ни раз­по­ред­би, ко­ито да оси­гу­рят из­пъл­не­ни­ето на та­зи Директива в рам­ки­те на две го­ди­ни след нейно­то опо­вес­тя­ва­не. Относно то­ва, те не­за­бав­но уве­до­мя­ват Комисията.
Брюксел, 21.05.1992 г.

Защитена зона по директивата за местообитанията

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj?locale=bg