Стопанисване

На територията на Природен парк “Витоша” стопанисваща функция имат следните институции. Тази функция им е предоставена по силата на Закона за горите и Закона за защитените територии.

 

1. Югозападно държавно предприятие – Благоевград – http://www.uzdp.bg/bg  ; отговаря за горите, които са  държавна публична собственост,  съгласува провеждане на масови мероприятия в горските територии и има контрола на дейностите, извършени в тях; Телефон: 073/ 88 42 03;

2. Държавно горско стопанство – София – http://www.dgs-sofia.com/ ;има правото да стопанисва, опазва и охранява горите,  съгласува провеждане на масови мероприятия в горските територии и да налага глоби в северната част на парка; Телефон: 02/981 85 63; 02/ 981 51 30;

3. Държавно ловно стопанство “Витошко-Студена” – http://www.dlsvitoshko.com/; има правото да стопанисва, опазва и охранява горите, съгласува провеждане на масови мероприятия в горските територии  и да налага глоби в южната част на парка; Телефон : 0884 85 53 55;

4. Столична община – http://www.sofia.bg/; отговаря за горите, които са общинска публична собственост и упражнява контрол върху тях; Телефони : 02/ 937 73 03, 0700 17 310, 02/ 987 55 55

5. Община Перник – http://pernik.bg/; отговаря за горите, които са общинска публична собственост на територията на общината и стопанисва, опазва и охранява горите, съгласува провеждане на масови мероприятия в горските територи и  упражнява контрол върху тях; Телефон : 076/ 68 42 90, 076/ 60 29 33;

6. Община Самоков – http://samokov.bg/; отговаря за горите, които са общинска публична собственост на територията на общината и упражнява контрол върху тях; Телефон : 0800 11 288;

7. Собственици и ползватели – отговарят за горите, които са частна собственост в парка. Към тях се включват и хижите.