Консултативен съвет

Природен парк "Витоша"

Създаването на консултативен съвет към Дирекцията на Природен парк „Витоша“ е в съответствие с дългосрочните цели и оперативни задачи, залегнали в Плана за управление на Природен парк „Витоша“ с цел прилагане на управленчески модел, съчетаващ интересите на държавата, местните общности и другите заинтересовани страни, както и за съгласуване на техните намеренията и действия.

Новини

Проведе се годишно заседание на КС на ПП „Витоша“ за 2016 г. 

На 08.11.2016 г. в зала „Йерусалим“ на Еврейския културен дом в София се проведе годишното заседание на Консултативния съвет на Природен парк „Витоша“. Събранието протече при следния дневен ред:

  1. Представяне на работата на ДПП „Витоша“ за 2015 и 2016 г.
  2. Обсъждане на планираните дейности за 2017 г. Представени бяха планът за 2017 г. с финансиране от ИАГ; дейностите, включени в програмата за съвместна дейност с ЮЗДП и планът на ДПП „Витоша“ за кандидатстване за външно финансиране на проекти за периода 2016 – 2018 г.
  1. Разни.

Учредително събрание 

На 26.02.2015 г. от 16.00 ч. в офиса на Дирекцията на Природен парк „Витоша“ на ул. „Антим I“ № 17 ще се проведе учредително събрание на Консултативния съвет на Природен парк „Витоша“.

Учредителното събрание на КС на ПП „Витоша“ ще протече при следния дневен ред:

  1. Обсъждане на Правилника за дейността на Консултативния съвет.
  2. Избор на председател на КС, на зам.-председател и на секретар.