ДПП Витоша участва като наблюдател в Генералната Асамблия на FEDENATURи в семинар на тема: „Когато градът се променя…От периурбан природни територии до метрополитни природни паркове”

По време на Генералната Асамблея на FEDENATUR (http://www.fedenatur.org) бе направено представяне на ДПП Витоша – характеристики, цели и задачи на управлението на парка, дейности и програми.FEDENATUR (Европейска федерация на метрополитните и периурбан природни територии) е създадена през 1995г със седалище в гр. Барселона, Испания. Организацията работи за:

Насърчаване опазването и развитието на природни територии разположени в периферията на урбанизирани центрове и метрополиси чрез отговорното им управление и политики ;
Координиране, обсъждане и споделяне на професинален опит сред членовете на организацията;
Опазване на разнообразието от екосистеми и ландшафти чрез подобряване на управлението на ресурсите в съответните територии;
Отчитане на необходимостта от подобряване качеството на живот на жителите в градовете пр испазване на принципите на устойчиво екологично управление и опазване на околната среда.
Разработване на средства за повишаване на обществената ангажираност и информираност в екологичен аспект.

Във ФЕДЕНАТЮР членуват 23 Европейски организации – паркове от Испания, Франция, Португалия, Италия, Гърция и др.

По време на семинара: „Когато градът се променя…От периурбан природни територии до метрополитни природни паркове”бяха разгледани и дискутирани следните теми:
1. Нови практики за отдих и рекреация в метрополитните природни теритроии

Природните теритроии в близост до градовете изпълняват важна социална роля. Това от своя страна поставя техните администрации пред редица въпроси засягащи управлението им и постигането на баланс меду социалната роля, която изпълняват и поддържането на всички останали функции присъщи на природните паркове. Свободни ли са за посещение тези теритроии? Какво дейности са позволени и какви са забранени? Защо природните паркове в близост до урбанизираните центрове изпълняват важна роля в сферата на социалното равновесие?
2.Възстановяване на биологичното рабнообразие

Нараства натискът от човешката дейност върху природните територии в близост до урбанизираните центрове. Как трябва да бъде адаптирана човешката намеса в тези територии, за да се превърне в средство за опазване или дори начин за обогатяване на биологичното разнообразие? Какви са последиците от урбанизацията и натиска за развитие върху тези територии? Как могат да бъдат опазени тези острови на биологичното разнообразие? Какви са заплахите от инвазивните видове и начините за смекчаване на въздействието им?
3. Лаборатории за устойчиво развитие

В Периурбан парковете съществуват различни типове ползвания, които трябва да се запазят или да бъдат възстановени. Когато става въпрос за урбанизация или ползване на ресурсите, администрациите на тези територии са изправени пред предизвикателството да управляват често противоречащи визии. Необходимо е поддържането на преходни зони (коридори) с цел създаването на непрекъсната връзка между периурбан териториите и зелената мрежа на градовете. Работата в тази тематична група ще бе фокусирана върху следните въпроси: Доколко периурбан териториите трябва да отговарят на нарастващото търсене и посещение? За да ги опазим, трябва ли да отхвърлим всякакви бъдещи планове за развитие? Какви са възможностите за устойчиво развитие на тези теритроии?
4. Отговорно управлявани територии

Целта на тази тематична работна група е да даде отговори на следните въпроси: Какви са образователните, социални и екологични функции, които изпълняват периурбан териториите? Доколко образователните и културни програми и дейности осъществявани в парковете представляват лост за изграждане на нови взаимоотношения с природата и социални инициативи? Доколко е възможно създаването на подобни хармонични отношения?

Генералната Асамблея на FEDENATURи тематичния семинар се състояха в периода 15-17 юни 2011 г. Домакин на събитието бе един от основателите на FEDENATUR– Гранд Парк Мирабел Жонаж (www.grand-park.fr) на север от Лион , Франция. Кметът на гр. Лион бе почетен гост на семинара „Когато градът се променя…От периурбан природни територии до метрополитни природни паркове”.

Участниците в семинара бяха над 200 човека – представители на различни Европейски организации работещи в сферата на управление на природни територии и паркове, опазване на околната среда, ландшафтна архитектура и урбанизъм и др.

На участниците в Генералната Асамблея и семинара бяха раздадени разнообразни информационни материали посветени на ПП Витоша и останалите природни паркове на България. Също така, на специален щанд по време на семинара беше представен проект „ПЕРИУРБАН”, в който ДПП Витоша е партньор с още 13 организации.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content