Обучение на тема „Актуални промени в Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра и имотния регистър. ЗУТ и защитени територии, ЗУТ и горски територии”

Дирекцията на Природен парк „Витоша“ изпълнява проект „Специализирани обучения за подобряване на знанията и умения на служителите от ДПП „Витоша””, с регистрационен номер № BG05SFOP001-2.019-0047 по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020.

На 18 и 19 март, в рамките на специализираното обучение на тема „Актуални промени в Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра и имотния регистър. ЗУТ и защитени територии, ЗУТ и горски територии”, взеха участие  10 служители от ДПП „Витоша“. Обучението включваше общ преглед на нормативната уредба на горските и защитени територии; Административни режими по ЗГ и ЗЗТ; Ограничения на собствеността върху поземлени имоти частна собственост в защитени територии; Специфики на устройствените планове за горските и защитените територии; Устройствените планове като регулатори на обществените отношения, свързани с опазването и използването на поземлените имоти в защита на обществените интереси; Рекреационен капацитет, туристически зони и туристическа инфраструктура; Общи правила за издаване на разрешение за строеж и специални предпоставки по ЗЗТ, ЗООС и ЗРБ.

Skip to content