Открит конкурс с 10 обособени позиции по НВМОП, за провеждане на локални семинари за обучения по ПЧП в Природните паркове.

ПРОЕКТ ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА – В УСЛУГА НА ПРИРОДАТА И ХОРАТА

РЕГ. № А08-14-15C/10.02.2009 г.

Дирекция на Природен Парк Витоша

София, ул. „Антим І”№17

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:

Предмет на поръчката :

Практически обучения за реализиране на ПЧП на територията на природните паркове в България.

Пoръчката се обявява в съответствие с изискванията по чл. 3, ал. 2 от НВМОП, с условие за 10 самостоятелно обособени позиции.

Цена на документацията – 5 (пет) лева

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА:

ОБЩИ УСЛОВИЯ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 3

I. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 3

II. ОФЕРТА 8

1. Документи. 9

2. Предлагана цена. 10

3. Оформяне на документацията. 10

4. Съобщения между Възложителя и Участниците 11

5. Подаване на офертата 11

6. Провеждане на процедурата 12

7. Сключване на договор за възлагане на поръчката 14

8. Гаранции 15

9. Други указания 15

III. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 17

ПРИЛОЖЕНИЯ 18

Приложение № 1 Образец на оферта. 19

Приложение № 2 Ценово предложение 20

Приложение № 3 Декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП 21

Приложение № 4 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП 22

Приложение № 5 Декалрация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП 23

Приложение № 6 Декларация за основните договори на кандидата 24

Приложение № 7 Сведения за участникa 25

Приложение № 8 Проект на договор 26

Приложение № 9 Банкова гаранция за участие 32

Приложение № 10 Банкова гаранция за изпълнение. 33

Съгласувано с :

Милена Стайкова-Беличенова, юрист …………. ………… 2009 г.

Изготвил:

Светослав Тодоров Национален координатор ………….. ………. 2009 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА:

Проект „Публичано-частните партньорства – в услуга на природата и хората”, финансиран от оперативна програма Административен капацитет чрез Европейския социален фонд – „Инвестиции в хората”.

Договор № А08-14-15С/10.02.2009

Дирекция на Природен парк „Витоша“, София, ул. Антим І, № 17

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Тема : Практически обучения за реализиране на ПЧП на територията на природните паркове в България.

I. Основа на заданието.

Понастоящем познанията на администрациите на Природните паркове за публично-частните партньорства (ПЧП) са недостатъчни, опитът на парковите дирекции с ПЧП е малък, липсва обобщена информация за конкретното практическо приложение на ПЧП.

Проектът цели да подпомогне подобряването на капацитета на парковите администрации за сътрудничество, договаряне и прилагане на публично-частни партньорства в процеса на управление на Природните паркове. Главната цел на проекта е да използва всички възможности за по-ефективно управление на Природните паркове и да осигури по-добри възможности за въвличане и участие на бизнеса и гражданските. Проектът е финансиран от оперативна програма Административен капацитет, приоритетна ос “Добро управление”,Приоритет 1.4. “Администрацията – партньор на бизнеса” чрез Европейския социален фонд – „Инвестиции в хората” по Договор № А08-14-15С/10.02.2009.

Изпълнението на дейността трябва допринесе пряко за повишаване на познанията, подготовката и административния капацитет на дирекциите на Природните паркове в България и други специализирани администрации за прилагане и реализиране на различните форми на ПЧП и по такъв начин – за по-оптимално използване на публичните ресурси, влагани в управлението на Защитените територии.

II. Предмет на заданието

1. Цели :

– Повишаване на капацитета на парковите администрации за прилагане на различните форми на ПЧП;

– Идентифициране на възможностите за ПЧП на територията на природните паркове.

Дейността включва организиране и провеждане на 11 семинара в природните паркове предназначени за служителите на парковите администрациите (общо 11 семинара).

По време на семинарите ще бъдат представени резултатите от вече завършените национално проучване и проучванията по места, а също и опита на други страни членки на ЕС при реализирането на ПЧП в ЗТ. Ще бъде представен пакет документи, както и начините за работа с него.

В семинарите ще вземат участие и представители на държавната администрация по места – служители на РДГ, РИОСВ, ДГС, ДЛС, общини, бизнеса и граждани. Посредством широкото участие на всички заинтересовани страни ще се осигури форум за дискусия, обмяна на опит и идеи между дирекциите на съответните Природни паркове и потенциалните партньори за създаване на конкретни ПЧП.

В резултат от дискусиите трябва да се идентифицират най-подходящите възможности за ПЧП за територията на всеки от природните паркове.

2. Задачи :

Изпълнителят

– идентифицира и съгласува с Дирекцията на съответния природен парк и Възложителя списък с представители на бизнеса и граждани – потенциални партньори, които ще участват в обучението;

– Подготвя и съгласува със съответната Дирекция на Природен парк лекциите и презентациите на база събрана и предоставена от Възложителя информация, като засяга основно следните теми :

o досегашният опит с успешни ПЧП в съответния Природен парк и региона

o Съществуващи като идеи и предложения, но нереализирани ПЧП

– В рамките на работата със заинтересованите страни Изпълнителят трябва да идентифицира, формулира и предложи на ДПП и потенциални ПЧП.

– Организира и провежда обучителни семинари, което включва представяне на резултатите от проведените до момента проучвания, обучение и работа с местните заинтересовани страни за набелязване на конкретни възможности за развитие на ПЧП обвързани с обществените очаквания и нуждите на ПП, неговите ползватели и посетителите.

Обучението се реализира чрез лекции, презентации, обучителни игри, работа в работни групи дискусии и др. средства, позволяващи представяне и усвояване на достоверна информация от участниците. Всички тези действия се документират и се прилагат към крайния Отчет за извършена работа.

Кандидатите трябва да предвидят разходите за организиране и провеждане на семинара, вкл. – храна и материали за участниците, наем зали, наем оборудване, хонорар за организирането, хонорари на лекторите и провеждането на семинарите. Част от материалите за лекциите ще бъдат предоставени от Възложителя.

3. Обхват на работата

Заданието включва следните дейности :

1. Подготвка на списък на участници в семинарите – представители на бизнеса, гражданите, местни организазии и институции.

2. Подготовка и съгласуване с администрацията на съответния парк на презентациите и лекциите

3. Подготовка на примери за добри практики в прилагането на ПЧП в ЗТ приложими в условията в България. Всеки от примерите трябва да включва :

a. Описание на самото партньорство – цели, нормативна, времева и финансова рамка.

b. Практически задачи, подходи, стъпки за подготовка и прилагане.

c. Очаквани резултати за двете страни – паркова администрации и частна страна – респ. физ. лице, фирма или организация.

Описаните случаи трябва да бъдат практически и теоретично приложим в конкретния Природен парк.

Всеки семинар трябва да включва посочения минимум участници от страна на местните заинтересовани страни.

4. Продължителност на задачата

Препоръчителния срок за изпълнение на поръчката е 15 дни, считано от датата на подписване на договора.

5. Очаквани резултати от дейността.

• Повишен капацитет на администрациите на десетте ПП в България и други специализирани администрации (РДГ, ДГС, ДЛС, РИОСВ) за прилагане и реализиране на ПЧП в защитени територии.

• Идентифицирани конкретни възможности за ПЧП в десетте природни парка на България

• Проведени 11 двудневени обучителни семинара по места в Природните паркове.

• Обучени над 280 представители на администрациите на Природните паркове, РДГ, ДГС, ДЛС, РИОСВ, общини и др.

6. Отчитане

Окончателния доклад за всеки проведен семинара включва:

• Протоколи от работните срещи

• Материали от обучението, програма, методика на обучението и др.

• Списъци с участници

• Снимков материал

• Формуляри за оценка на проведеното обучение, на база анкетни карти попълнени от участниците.

• Резултатите от семинарите трябва да бъдат оформени подходящо за публикуване/издание, и да включват:

i. Кратко резюме на целия процес и провеждането на семинара – до 2 стр.

ii. обхват и описание на избраните модели на ПЧП за прилагане във всеки от Природните паркове.

iii. Препоръки към всяка от парковите администрации.

iv. Резюме на срещите и резултатите.

7. Обособени позиции :

Заданието се отнася за 10 (десет) обособени позиции за всеки един от природните паркове, както следва :

1. Природен парк Българка – 1 семинар.

2. Природен парк „Витоша“ – 2 семинара.

3. Природен парк Врачански Балкан – 1 семинар.

4. Природен парк Златни пясъци – 1 семинар.

5. Природен парк Персина– 1 семинар.

6. Природен парк Рилски Манастир – 1 семинар.

7. Природен парк Русенски Лом – 1 семинар.

8. Природен парк Сините камъни – 1 семинар,

9. Природен парк Странджа – 1 семинар.

10. Природен парк Шуменско плато – 1 семинар.

III. Работен план, условия и срокове за предоставяне и предаване на услугата.

­ Изпълнителят изготвя и преставя в предложението си изпратено до Възложителя предварителен времеви план, за организиране и провеждане на обучението.

Препоръчителни срокове :

– До 7 дни след подписване на договора Изпълнителят осъществява : консултация с ДПП Витоша за доизясняване на специфични и неясни елементи от заданието (в среща, по e-mail; Или Skype), включително уточняване на място и датите на обучението; представени в ДПП Витоша и съгласувани с Дирекцията на съответния парк списък с участници; покана и обучителна програма.

­ До 15 дни след подписване на договора:

Представен в ДПП Витоша окончателен технически доклад, съдържащ :

o списък на участниците, с трите имена, адрес, телефон и e-mail за контакти и име на организацията/институцията, която представляват – подписват се ежедневно

o учебна програма

o учебни материали

o формуляри за оценка на обучението (анкетни карти)

o доклада за обучението, включващ протокол от семинара и обобщение на анкетните карти

o публикации в пресата

o снимки от срещата

­ Изпълнителят се свързва с националния координатор на Проекта, и координира изпълнението на дейностите и сроковете с него.

­ Изпълнителят се свързва с Възложителя за разяснения ако е необходимо.

­ Изпълнителят се придържа към сроковете съгласувани с ДПП Витоша.

­ Изпълнителят се придържа към етични и професионални отношения с Възложителя така, че с действията си да не навредява на Възложителя ДПП Витоша.

IV. Срокове и условия на плащане

­ 100% от сумата по договора ще да бъде изплатена на Изпълнителя след приемането на окончателния доклад от ДПП Витоша.

­ За приемане на изпълнението се подписва двустранен приемо-предавателен протокол.

V. Изисквана квалификация

­ Изпълнителят трябва да бъде запознат с управлението на ЗТ и възможностите за използването на ПЧП в големи ЗТ като Природни паркове.

­ Изпълнителят трябва да има опит в организиране и провеждане на обучения, водене на работни групи, кръгли маси,

­ Изпълнителят трябва да осигури професионални автобиографии на всички експерти, които ще работят по текущото задание.

Докладите от семинарите се оформят и публикуват като се спазват изискванията на ОПАК !

За контакти и повече информация : elfconsult@gmail.com, Светослав Тодоров, Национален координатор по проекта 0884721996

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, който отговаря на предварително обявените условия.

2. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който:

2.1. е осъден с влязла в сила присъда, за:

2.1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,

2.1.2. включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

2.1.3. подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;

2.1.4. участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

2.1.5. престъпление против собствеността по чл.194-217 от Наказателния кодекс;

2.1.6. престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс; освен ако е реабилитиран;

2.2. е обявен в несъстоятелност;

2.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

2.4. е в открито производство по несъстоятелност или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай, че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда или Участникът е преустановил дейността си;

2.5. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

2.6. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен;

2.7. при който член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, е свързано лице по смисъла на § 1 от Закона за държавния служител с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2.8. е декларирал съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг участник;

3. Изискванията по т. 2.1, 2.5 и 2.6 се отнасят и за управителите или за членовете на управителните органи на участниците, а в случай, че членове са юридически лица – за техните представители в съответния управителен орган.

4. Когато Участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по т.2.1 – т.2.7 се прилагат и за подизпълнителите.

5. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по т. 2 в 7- дневен срок от настъпването им.

I. ОФЕРТА

Всяка оферта задължително съдържа : Документи (следващата т.1) и ценово предложение (следващата т.2) поставени в отделни надписани и запечатани пликове и поставени в един общ плик (пакет) с надпис:

Подател :

Наименование и адрес за кореспонденция на кандидата.

ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ ПРЕДИ КОМИСИЯТА!

Получател

Дирекция на Природен Парк Витоша

София 1000, ул. “Антим І” № 17

за участие в открита процедура с предмет :

“Практически обучения за реализиране на

ПЧП на територията на

Природните паркове в България.”

1. Документи.

Пликът с документи съдържа:

1.1. оферта на Участника в процедурата – изготвена в съответствие с образеца от настоящата документация (Приложение № 1);

1.2. сведения за Участника – попълва се приложеният към настоящата документация образец – Приложение № 7;

1.3. Заверено от Участника копие на Документ за регистрация на юридическо лице, а когато е физическо лице – документ за самоличност. Документите трябва да са издадени от компетентен орган.

1.4. Заверено копие или оригинал на удостоверение за актуално състояние на Участника (или документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство) – издадени от компетентен орган .

1.5. Доказателства за икономическото и финансовото състояние на Участника:

1.5.1. информация за общия оборот и оборота от сходни с обекта на настоящата поръчка дейности, за последните две години (2007-2008).

1.5.2. баланс и отчет за приходите и разходите за предходните две години (2007 – 2008 г.).

1.6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на Участника:

1.7. Декларация по образец – Приложение № 6, съдържаща списък на основните договори за услуги, извършени през последните три години, включително стойностите, датите и клиентите. Препоръките за добро изпълнение са желателни;

1.8. Автобиографии и други документи по преценка на участника, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които ще отговарят за изпълнението на услугата;

1.9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП съгласно приложеният към настоящата документация образец (Приложение № 3). Декларацията се подписва задължително от представляващия дружеството. Декларации в частта относно чл. 47, ал.1, и ал.2, т.2 и т.3 от ЗОП (т.2.1 – 2.3 и т.2.5 – 2.7 от настоящите указания) попълва всеки от управителите или от членовете на управителните органи на участниците, а в случай, че членове са юридически лица – от техния представител в съответния управителен орган.

1.10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложената към настоящата документация декларация – образец (Приложение № 4).

1.11. Декларация – образец (Приложение № 5).

1.12. Списък с имената на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива, и дела на тяхното участие.

1.13. Всеки от подизпълнителите трябва да отговаря на условията, на които отговаря и Участникът, както и да удостовери тези обстоятелства, като представи за себе си същите документи :

­ удостоверение за актуално съдебно състояние, (копие от документ за самоличност) ;

­ доказателства за икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и/или квалификация, съгласно обявлението за обществената поръчка;

­ декларациите за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал.5 от ЗОП – попълват се, подписват се и се подпечатват образците на приложените декларации към настоящата документацията.

1.14. Оригинал на документ за внесена гаранция за участие по банкова сметка или в касата на Дирекция на Природен Парк Витоша, в размер на 40 (четиристдесет) лева.

1.15. Гаранцията може да бъде представена и под формата на банкова гаранция. Валидността на гаранцията следва да бъде не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. Условията на гаранциите са описани по-долу в частта “Гаранции” от настоящите указания.

1.16. Заверено с печат и подпис от Участника копие от удостоверението за данъчна регистрация и регистрация по ДДС (за регистрираните по ДДС участници).

1.17. Заверено с печат и подпис от Участника копие от документа за регистрация по БУЛСТАТ или ЕИК.

1.18. Копие от документ за закупена документация, заплатена по банкова сметка на Дирекция на Природен Парк Витоша, в размер на пет лева);

1.19. График за изпълнение на поръчката – изготвен от Участника при спазване на изискванията, които са посочени в документацията за участие;

1.20. Нотариално заверено пълномощно на лицата, подписали предложението, в случай, че нямат представителни функции;

1.21. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от Участника.

1.22. Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по-горе се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

1.23. Когато Участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, а останалите изисквани документи се представят в легализиран превод.

1.24. Когато Участникът кандидатства за повече от една позиция за всяка от позициите се прилага отделен непрозрачен плик с ценовото предложение и проект на договор. Върху плика се надписват

1. данните на кандидата , вкл. Контактна информация

2. Наименование на позицията – името на природния парк, за която се кандидатства.

Подател :

Наименование на кандидата.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За обособена позиция № // ,

Природен парк Наименование на Природния парк

* Плик с ценово предложение за повече от една позиция ще се счита за невалиден.

Всички документи към настоящата документация се попълват, подписват и се подпечатват.

2. Ценово предложение.

Пликът с предлаганата цена съдържа:

2.1. Наименование на обособената позиция.

2.2. Ценово предложение на Участника в процедурата – изготвено в съответствие с образеца от настоящата документация (Приложение № 2);

2.3. Подписан и подпечатан проект на договор (Приложение № 8).

3. Оформяне на документацията.

3.1. Описаните документи, трябва да са скрепени неподвижно в пластмасова или картонена папка с размер А4 и подредени по реда, по който се изискват.

3.2. Всички документи трябва да са с дата на издаване, предшестваща подаването им с не повече от 3 месеца, или да са в срок на тяхната валидност, ако такава е изрично записана в тях.

3.3. Участникът трябва да проучи всички инструкции, образци, условия и спецификации в настоящата документация. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията или представянето на оферта, неотговаряща на документацията, при всички случаи е за сметка на Участника и може да доведе до отстраняването му от процедурата.

3.4. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в обявлението за откриване на процедурата, настоящите указания и да бъде оформена по приложените към документацията образци. Условията в образците от документацията за участие са препоръчителни за участниците и не е желателно да бъдат променяни от тях.

3.5. Всеки Участник може да представи само по една оферта за всяка от обособените позиции.

3.6. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг Участник, не може да представя самостоятелна оферта.

3.7. Офертата се подписва от представляващия Участника или от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия дружеството.

3.8. Всички разходи по изработването и представянето на офертата са за сметка на участниците.

4. Съобщения между Възложителя и Участниците

4.1. Всички съобщения на между Възложителя и участниците, свързани с настоящата процедура, са в писмен вид.

4.2. Участникът може да представя своите писма и уведомления чрез факс, препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите следва да бъдат адресирани до лицето за контакти, определено за тази цел, което е посочено в обявлението. След изтичане на крайния срок за представяне на офертата кореспонденцията се изпраща на вниманието на Председателя на комисията по оценка на предложенията.

4.3. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка на адреса за кореспонденция посочен писмено от Възложителя, при условие че той е различен от адреса посочен за седалище и управление на участника в удостоверението за съдебна регистрация, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

4.4. До 10 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите по процедурата лицата, закупили документация, могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по същество относно документацията за участие.

4.5. Възложителят отговаря писмено в 3-дневен срок от постъпване на искането, като изпраща своя отговор до всички, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, на запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се закупува от други лица.

4.6. За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е достигнало до адресата. Решенията на възложителя, изпратени по факс, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

5. Подаване на офертата

5.1. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител.

5.2. За всички случаи при несъответствие на съдържанието между хартиения и електронния носител, за валидни се считат записите на хартиения носител.

5.3. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от Участника лично или от упълномощен от него представител срещу разписка. Върху плика Участникът посочва следните означения:

Точно наименование на Участника,

адрес за кореспонденция,

телефон и по възможност факс и електронен адрес.

ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ ПРЕДИ КОМИСИЯТА!

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

в открита процедура по НВМОП с предмет

“Практически обучения за реализиране на

ПЧП на територията на

Природните паркове в България.”

5.4. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

5.5. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

5.6. Крайният срок за подаване на офертите е 23 Март 2009г. До изтичане на срока за подаване на офертата всеки Участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

5.7. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от Възложителя.

5.8. След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да извършват изменения и допълване на офертата и същите не могат да бъдат оттегляни.

6. Провеждане на процедурата

6.1. Възложителят провежда процедурата, когато има получена поне една оферта до крайния срок за представяне на офертите, определен в обявлението по процедурата.

6.2. Когато в срока, определен за представяне на офертите, не постъпи оферта, Възложителят може да го удължи с до 30 дни. Всяка промяна в срока за подаване на офертите ще бъде обявявана на страницата на АОП. Когато удълженият срок е определен в дни, той започва да тече от датата на обнародване на страницата на АОП.

6.3. Приетите и регистрирани оферти се разглеждат и оценяват от Комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка, назначена от Възложителя по реда на НВМОП.

6.4. Комисията се назначава от Възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите за участие и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите.

6.5. Срокът за приключване на работата на комисията, се определя в заповедта за нейното назначаване.

6.6. Членовете на комисията и консултантите към нея са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

6.7. Комисията отваря пликовете с офертите на участниците в деня, мястото и часа, определени в обявлението по процедурата, по реда на постъпването им и проверява съответствието на офертите с подписания от участника списък на документите, съдържащи се в офертата. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено. При описаните действия на комисията по настоящата точка могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители. Всеки Участник, желаещ да присъства при отварянето на предложенията, заявява желанието си за това на посочените лица за контакт най-късно 15 минути преди започване работата на комисията. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие. Комисията проверява и наличието на представен запечатан плик с „Ценово предложение“, който се подписва най-малко от трима от членовете на комисията, както се подписват и всички приложения на Участника, които комисията ще оценява съгласно обявените критерии.

6.8. В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

6.9. По време на оценката на офертите Комисията може по свое решение да поиска от Участника разяснение на офертата. Искането за разяснение и отговорът се правят в писмен вид и се дава разумен срок за отговор, като не се разрешава изменение или допълване на офертата.

6.10. Не се вземат под внимание разяснения на Участника по офертата му, които не са в отговор на искането на Възложителя или представляват изменение или допълване на офертата.

6.11. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата.

6.12. Комисията отстранява от участие в процедурата Участник, който:

6.12.1. не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;

6.12.2. не отговаря на изискванията на чл. 47 или чл. 48, ал. 1 от ЗОП;

6.12.3. е представил оферта, която е непълна и/или не отговаря на условията и изискванията, посочени в ЗОП и документацията за участие в процедурата.

6.12.4. е представил оферта, която не е подписана от представляващия дружеството или лице/а/, упълномощени от него с нотариално заверено пълномощно, приложено в офертата;

6.12.5. е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

6.13. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявените условия. Комисията класира участниците по критерий “икономически най-изгодна оферта”, по степента на съответствие с предварително обявените от Възложителя условия. Пликът „Предлагана цена” не се разпечатва на Участника в процедурата, чиято оферта не е допусната до участие.

6.14. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите. Ако някой от членовете на комисията има особено мнение, то се отбелязва в протокола заедно с писмените мотиви към него.

6.15. Комисията приключва своята работа с предаване на протокола на Възложителя.

6.16. Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и Участника, определен за изпълнител, не по-късно от 5 работни дни след приключване работата на комисията. В решението Възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им. Възложителят 6.17. Възложителят може да прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение само когато:

6.17.1. не са подадени оферти или няма допуснати участници;

6.17.2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от Възложителя;

6.17.3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

6.17.4. първият или вторият класиран Участник откаже да сключи договор за обществена поръчка;

6.17.5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, за които Възложителят не отговаря и не е могъл да предвиди;

6.17.6. установи нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

6.18. Възложителят в 3-дневен срок от решението за прекратяване уведомява участниците за прекратяването на процедурата.

6.19. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка Възложителя възстановява на участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението за прекратяване.

6.20. Възложителят може да поиска писмено – чрез писмо или факс, от класираните участници.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content