Обявление

О Б Я В Л Е Н И Е

Дирекция на природен парк „Витоша“, с адрес – гр. София 1303, ул. „Антим І” №17,

на основание чл.10а от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 46 от 05.06.2013 година на директора на ДПП „Витоша“

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

За следните длъжностти:

1. Главен експерт по охрана на горите и земите от горския фонд – 1 бр;

2. Главен експерт по паркова инфраструктура – 1 бр;

3. Главен експерт по връзки с обществеността – 1 бр;

4. Старши експерт по флората – 1 бр;

5. Старши експерт по реализиране на проекти и връзки с донорои – 1 бр;

6. Младши експерт по фауната – 1 бр.

ІІ. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност:

1.)    Да отговаря на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от ЗДСл –

      2.)Образователна степен, професионален опит и минимален размер на основната месечна работна заплата за длъжността:

·         Главен експерт по охрана на горите и земите от горския фонд

–          Образователна степен – висше образование, бакалавър по специалността „Горско стопанство“;

–          Професионален опит  – 2 години или присъден най-малко ІV-ти младши ранг;

–          Минимален размер на основната месечна работна заплата – 600.00лева.

·         Главен експерт по паркова инфраструктура

–          Образователна степен – висше образование, бакалавър по специалността „Горско стопанство“, или специалност „Ландшафтна архитектура;

–          Професионален опит  – 2 години или присъден най-малко ІV-ти младши ранг;

–          Минимален размер на основната месечна работна заплата – 600.00 лева.

·         Главен експерт по връзки с обществеността

–          Образователна степен – висше образование, бакалавър, опит по длъжността;

–          Професионален опит  – 2 години или присъден най-малко ІV-ти младши ранг;

–          Минимален размер на основната месечна работна заплата – 600.00 лева.

·         Старши експерт по флората

–          Образователна степен – висше образование, бакалавър по специалностти „Биология“, или „Физиология на растенията“, или „Екология“, или еквивалентна;

–          Професионален опит  – най-малко 1годинаили да има придобит V-тимладши ранг;

–          Минимален размер на основната месечна работна заплата – 500.00лева.

·         Старши експерт по реализиране на проекти и връзки с донори

–          висше образование, специалност „Ландшафтна архитектура“,или бакалавър по специалността „Горско стопанство“;

–          Професионален опит  – най-малко 1годинаили да има придобит V-тимладши ранг;

–          Минимален размер на основната месечна работна заплата – 500.00лева.

·         Младши експерт по фауната”

–          Образователна степен – професионален бакалавър по специалности „Биология“, или „Животинския свят“, или „Екология“, или еквивалентна;

–          Професионален опит  – професионален опит– не се изисква или да има придобит V-тимладширанг;

–          Минимален размер на основната месечна работна заплата – 450.00 лева.

IІІ. Длъжностни характеристики и изисквания по длъжности:

·         Главен експерт по охрана на горите и земите от горския фонд

-Извършва контрол за предотвратяване на всички нарушения свързани с възпроизводството, ползването и опазването на горите, както и опазването на горите от пожари и незаконно строителство;

-Участва в проверки на Регионалните дирекции по горите по планирането, маркирането и таксирането на лесосечния фонд и за инвентаризация на културите;

-Поддържа връзки с Регионалните дирекции по горите, Държавните ловни стопанства и Държавните горски стопанства, Общинските горски стопанства и частните горовладелци по въпросите свързани със стопанисването и охраната на горите;

-Контролира изпълнението на Плана за управление на парка, устройствените планове, програми и проекти касаещи ползванията от горския фонд;

-Извършва контрол върху горскостопанските дейности, страничните ползвания, строителството и охраната на територията на парка във връзка с опазване на биологичното и ландшафтно разнообразие;

-Участва в лесоустройствени съвещания, изготвя становища по доклади за ОВОС, ПУП, ЛУП;

-Участва активно в подготовката, управлението и изпълнението на международни проекти и програми.

Изисквания:

– Да познава и ползва нормативните актове, свързани със съставянето на актове на нарушители;

– Да познава лесоустройствените планове, действащи на територията на парка;

·         Главен експерт по паркова инфраструктура

-Контролира всички строителни, инфраструктурни, рекреационни и туристически дейности в границите на парка;

-Следи за съблюдаването на ПУ в частите му: строителство, инфраструктура, рекреационен капацитет, мероприятия за осигуряване безопасността на посетителите и мероприятия за опазване на околната среда;

-Участва в планирането и контролира изграждането и поддържането на туристически маршрути, кътове за отдих, информационни табла, заслони и други паркови и архитектурни елементи за нуждите на отдиха и туризма;

-Осигурява и извършва постоянен специализиран  мониторинг;

-Участва в лесоустройствени съвещания, изготвя становища по доклади за ОВОС, ПУП, ЛУП.

·         Главен експерт по връзки с обществеността

-Поддържа връзки и координира дейността на ДПП „Витоша” с общинските администрации, областните администрации, средствата за масова информация, учебните заведения, неправителствените природозащитни организации и др;

-Планира, организира и координира провеждането на образователни програми с местното население и посетителите на парка;

-Организира изграждането и функционирането на главните и второстепенни посетителски и информационни центрове на парка;

-Планира и координира разработването, издаването и изработването на информационни, рекламни, сувенирни и др. популярни материали за парка;

-Подготвя и разпраща документите, свързани с дейността на Консултативния съвет и зпълнява функциите на негов секретар;

-Като представител на ДПП „Витоша” участва в различни проекти, свързани с дейности провеждани на територията на парка;

-Участва активно в подготовката, управлението и изпълнението на международни проекти и програми.

Изисквания:

 – отлично владеене на български и добро владеене на чужд/и езици;

 – креативност;

 – умения за комуникация.

·         Старши експерт по флората

-Осъществява наблюдение върху състоянието на природните екосистеми, различните типове растителни съобщества и отделни таксони;

-Осъществява наблюдение върху състоянието на популациите на защитените, редките, застрашените и ендемичните представители на флората;

-Планира, осигурява и контролира извършването на специализирани изследвания за състоянието на различни елементи на фитоценозите и влиянието на различните видове земеползване върху флористичните ресурси;

-Планира и организира провеждането на поддържащи или възстановителни мероприятия за растителни видове или техни хабитати;

-Участва в изготвяне на становища на ДПП „Витоша” по доклади за ОВОС, ПУП или ЛУП и други проекти и планове;

-Контролира въздействието на различни човешки дейности в парка върху отделните елементи на растителните ресурси, с оглед тяхното опазване и възпроизводство.

-Участва в разработването на информационни и рекламни материали; в провеждането на просветни и образователни програми; във водачество на туристи;

-Поддържа база данни за флористичното и растително разнообразие в парка;

-Поддържа връзки и координира дейността на парковата администрация в областта на опазване на флористичните ресурси със заинтересованите държавни, обществени и научни организации;

·         Старши експерт по реализиране на проекти и връзки с донори

-Осъществява контакт с органи и институции, които имат отношение към изпълнението на проекта;

-Отговаря за разработването и спазването на вътрешните правила/процедури, имащи отношение към управлението и изпълнението на проекта;

-Отговaря за цялостното изпълнение на проекта, както и за времевото и финансово съответствие в изпълнението на отделните дейности;

-Подготвя необходимата документация и отчети по проекта, вкл. разработване на задания за изпълнение на специфични дейности;

-Отговаря за спазването на графика за изпълнение на проекти;

-Организира провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за дейностите, попадащи в обхвата на проекта;

-Отговаря за наблюдението и контрола върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и за подготовката, при необходимост, на допълнителни споразумения към тях;

-Участва в разработването и реализирането на проекти с външно финансиране на парковата дирекция

–             Младши експерт по фауната

-Осъществява наблюдение върху състоянието на природните екосистеми, различните типове животински съобщества и отделни таксони;

-Осъществява наблюдение върху състоянието на популациите на защитените, редките, застрашените и ендемичните представители на фауната;

-Планира, осигурява и контролира извършването на специализирани изследвания за състоянието на различни елементи на зооценозите и влиянието на различните природни и антропогенни фактори върху фаунистичните ресурси;

-Планира и организира провеждането на поддържащи или възстановителни мероприятия за животински видове или техни хабитати;

-Участва в изготвяне на становища на ДПП „Витоша” по доклади за ОВОС, ПУП или ЛУП и други проекти и планове;

-Контролира въздействието на различни човешки дейности в парка върху отделните елементи на фаунистичните ресурси, с оглед тяхното опазване и възпроизводство;

-Участва в разработването на информационни и рекламни материали; в провеждането на просветни и образователни програми; във водачество на туристи;

-Участва активно в подготовката, управлението и изпълнението на международни проекти и програми;

-Поддържа база данни за фаунистичното разнообразие в парка;

-Поддържа връзки и координира дейността на парковата администрация в областта на опазване на фаунистичните ресурси със заинтересованите държавни, обществени и научни организации;

Изисквания и компетентност за всички длъжности

– умения за работа с Word, Exсel и Internet и при необходимост със специализирани софтуерни продукти;

– добро познаване на националното и международно законодателство, свързано с работа в защитена природна територия;

– служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасности други вътрешни актове на предприятието.

IV. Допълнителни изисквания, носещи предимство на кандидатите– за всички длъжности предимство е работа и опит в дирекции на Природни паркове и Национални паркове и в защитени територии, добро владеене на чужд/и езици, умения за работа в екип, умения за комуникация, умения за работа със специализирани софтуерни продукти, умение за работа с офис техника.

V. Начин на провеждане на конкурса

Конкурсът ще бъде проведен в три етапа, както следва:

І– ви етап: допускане до конкурс чрез подбор по представени документи за всяка обявена длъжност;

ІI – ри етап: решаване на отделен тест за всяка една от обявените длъжности .

ІІІ– ти етап: интервю.

VI. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатие за участие в конкурса:

1. Заявление за участие по образец (Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – НПКДС);

2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;

3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието, младежта и науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката;

4. Копия от съответните официални документи, доказващи професионален опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, документ в превод на български език, заверен по съответния ред, удостоверяващ извършване на дейност в чужбина (в случай, че кандидатът има подобен професионален опит).

5. Автобиография европейски формат – СV;

 ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Kогато кандидатът участва в общия конкурс едновременно за повече от една от обявените длъжности, същият представя документите посочени от  т. VI.1 до т. VI.5 в настоящата заповед поотделно  за всяка една от длъжностите, за които участва.

2. Образци на документи по т. VI.1 и VI.2 могат да се получат от деловодството на ДПП „Витоша”

VІI. Документите следва да бъдат представени в деловодството на ДПП „Витоша” – гр. София, ул. „Антим І” № 17, лично от всеки кандидат или чрез негов упълномощен представител, не по-късно от 10 /десет/ дни, считано от датата на публикуване на обявленията за провеждане на конкурсите в местен  ежедневник и в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден в посочения период от 9.30 до 16.30 часа.

Заявления, подадени след изтичане на срока, не се ригистрират.

VIII. На кандидатите при подаване на документите се предоставя длъжностна характеристика за съответната конкурсна длъжност.

IХ. Обявлението, списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в ДПП „Витоша“, гр. София, ул. „Антим I“ №17 и на интернет страница www.park-vitosha.org, в сроковете, цитирани в НПКДС.

Х. За допълнителна информация: тел. 988-58-41

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content