НОВИНИ

Палитра от редки и защитени растения на Витоша

Растителното богатство на Природен парк „Витоша“ е значимо. През месец юни, във високопланинската част на Парка започва цъфтежът на голяма част от видовете, характерни за този растителен пояс. Торфищата и мочурите, субалппийските ливади и пасища, скалите и сипеите са местообитания на редица атрактивно цъфтящи растения.

В субалпийския природен пояс, през лятото, със своите пъстри багри се открояват витошкото лале, жълтият планински крем, червеното омайниче, петровият кръст, орхидеята сърцевиден дланокоренник, златистата кандилка и много други. Голяма част от тези растения са ендемични, редки и защитени от българското законодателство. Пример за това е алпийското секирче (Lathyrus alpestris) – критично застрашен вид и балкански ендемит, чиято популация на Витоша е единствената, потвърдена у нас в последните години. Наскоро видът беше картиран от ботаника Росен Василев от Българска фондация Биоразнообразие и Десислава Гюрова, експерт по флората в Дирекцията на Парка.

Събирането, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри от тези видове е забранено от Закона за биологичното разнообразие.

Дирекция на Природен парк „Витоша“ отправя призив към посетителите на Парка за отговорно и съвестно отношение към природното богатство на планината. От всички нас зависи да опазим огромното  биологично разнообразие, което срещаме там и да го съхраним за поколенията!

51216925859mz

Skip to content