Работна среща за решаване на проблеми, произтичащи от сградния фонд на територията на ПП „Витоша“

На 15 октомври 2018 г. в Дирекцията на Природен парк „Витоша“ се проведе работна среща на Междуведомствената работна група за решаване на проблеми, произтичащи от сградния фонд, находящ се на територията на Природен парк „Витоша“. Представи се информация за извършените проверки по сградния фонд в периода май – септември. Обходените обекти до момента на територията на Столична община са 104 обекта, а на територията на община Перник 114 обекта. Общо установени собственици има на 79 обекта, като 21 от тях са подали документи в ДПП „Витоша“.

Присъстващите се  запознаха със систематизирана информация за броя на ведомствените и частни обекти, за работещите и неработещите обекти, за опасните съоръжения до сградите, начина на отвеждане на отпадните води, броя и функционирането на пречиствателните станции и всички установени проблеми. Проведе се дискусия за последващите действия на експертите от ДПП „Витоша“ и останалите членове на комисията.

На срещата присъстваха експерти от МОСВ, ЮЗДП, РИОСВ, ДГС София, ДЛС „Витошко Студена“, РДГ София, община Перник, Столична община, община Самоков , БТС и други.

Skip to content