НОВИНИ

Успешни резултати от възстановяване на торфища в Природен парк „Витоша”

Торфищата, мочурите и планинските потоци на Витоша са съществена част от нейното природно богатство. Те са едни от най-важните и природни дадености, които определят нейната уникалност сред останалите български планини. Ценни са не само като вододайни зони, но и с богатото си биоразнообразие. Много от растенията, които се срещат там са ендемични или с ограничено разпространение на Балканите.

Дирекция на Природен парк „Витоша“ полага грижи за тяхното опазване, като извършва възстановителни дейности в участъци, повлияни от човешка намеса.

В местността Конярника, в територия засегната пожар, усилията започват преди повече от десет години и включват мерки за възстановяване на водния режим на торфищен участък. Експертите на Парка ежегодно премахват конкурентната растителност чрез косене и изнасяне на окосената маса от торфището. Извършват и почистване на оводнителната вада, специално създадена с цел постепенно да повишава водното ниво на нарушения участък.

Торфообразуването е много бавен процес, отнемащ години. За да го ускорят, експертите извършват допълнително подпомагане – засяване на фрагменти от торфени мъхове, които при достатъчно овлажняване регенерират и образуват новото торфище.

В последните години, в резултат от всички положени усилия наблюдаваме начало на новата торфена покривка  в засегнатия участък.

Skip to content