Югозападното държавно предприятие започва прием на документи за закупуване на поземлени имоти в горски територии

Югозападното държавно предприятие започва прием на документи за закупуване на поземлени имоти в горски територии, собственост на физически лица.

Целта е към държавните гори да бъдат присъединени малки имоти, които не могат да бъдат обслужвани и поддържани в добро състояние от настоящите им собственици. Един собственик може да предложи един или няколко имота, но с площ не по-голяма от 30 декара. Това ще позволи купуването на повече малки по площ имоти. От друга страна, до процедурата ще бъдат допускани и имоти под 1 дка, в случай че такава е площта при възстановяване на собствеността му. Държавата няма да купува гори, които са били предмет на замени или покупко-продажба през последните 2 години.

Собствениците на гори, които желаят държавата да им ги купи, трябва да подадат заявление до 7 май 2021 г. Това ще става както на място в съответното държавно предприятие или горско/ловно стопанство по местонахождение на имотите, така и чрез пощата или куриер. За ЮЗДП документи ще се приемат в сградата на Централно управление в Благоевград – на ул. „Зора” 18 или в 38-те териториални поделения в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, София-град, Софийска, Ловеч и Пазарджик.

На интернет страницата на предприятието – www.uzdp.bg е публикувана информация за единичните цени на 1 дка, на които са сключени договори за закупуване на горски територии от физически лица през миналата година.

Skip to content