: „Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша”

От тук може да изтеглите документация за УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 3 (ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА) ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ с предмет

„Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша”, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша“”, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, обособена в следните позиции:

 

Обособена позиция № 1 – Ремонт и възстановяване на туристическа инфраструктура на м. „Плажа” , с. Бистрица.

Обособена позиция № 2 – Ремонт и възстановяване на туристическа алея с. Железница и Ремонт и възстановяване на подход (паркинг) – с. Железница.

Обособена позиция № 3 – Ремонт и възстановяване на кътове за отдих.

Обособена позиция № 4 – Възстановяване и ремонт на туристическа алея с. Бистрица – кв. Бояна.

Обособена позиция № 5 – Ремонт на детска площадка в м. „Белите брези”.

 

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content