Проекти

Природен парк "Витоша"

Проект № BG05SFOP001-2.019-0047 „Специализирани обучения за подобряване на знанията и умения на служителите от Дирекция на Природен парк „Витоша”

Име : Проект  № BG05SFOP001-2.019-0047  „Специализирани обучения за подобряване на знанията и умения на служителите от Дирекция на Природен парк „Витоша”

Продължителност : 12 месеца

Начална дата: 29.05.2020г.

Основни дейности по проекта:

 • Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема „Специализирана статистика за обработка на данни, генерирани при провеждане на мониторинг на биологични видове и при мониторинг на води”;
 • Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема „Горска педагогика – основни принципи. Методи и добри практики за работа с деца”;
 • Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема „Набиране на средства за осъществяване на мероприятия в Природен парк „Витоша“ чрез дарения – планиране, наблюдение, отчетност”;
 • Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема „Основи на планинарството и безопасност в планината”;
 • Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема „Повишаване на теоретичните и практичните знания и умения на експертите от ДПП Витоша в областта на флората и фауната на Витоша”;
 • Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема „Актуални промени в Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра и имотния регистър. ЗУТ и защитени територии, ЗУТ и горски територии”;
 • Участие в специализирано обучение на тема „Графичен дизайн”.

Бюджет на целия проект: 51 289,20 лева

Проекта е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“

Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на територията на Природен парк „Витоша“

 

Дирекция на Природен парк „Витоша” към Изпълнителна агенция по горите  подписа договор с Министерство на околната среда и водите за изпълнение на проект: Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на територията на Природен парк „Витоша“.

            Проектът  се финансира по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати“.

Стойност на проекта419 000,40 лв. от които:

           356 150,34 лв. от Европейския фонд за регионално развитие.

             62 850,06 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република  България.

Период на изпълнение на проекта : 15.10.2018 г. – 2021 г.

Основни дейности:

Дейност 1: Подобряване на природозащитното състоянието на торфищни комплекси (природно местообитание 7140 “Преходни блата и плаващи подвижни торфища“).

Прилагане на мерки за възстановяване на водния режим вкл. изготвяне на воден баланс на торфището, оценка на необходимостта от коригиране на водното ниво в цялото торфище или в отделни негови участъци; изграждане на единични или система от вади чрез преграждане на съществуващи потоци; премахване на канали, които дренират торфището; коситба на приоритетни участъци през есента с цел ускоряване на процеса на торфонатрупване (коситбата ще се осъществява по един път годишно за продължителността на проекта);

Мерки за ограничаване на антропогенното влияние – отклоняване на туристическите пътеки, които преминават през торфища, към тяхната периферия чрез изграждане на специализирана инфраструктура (скари, мостчета, парапети и др.); превенция на антропогенния натиск и повишаване на информираността на туристите по отношение на значението на торфищата чрез поставяне на информационни табла; почистване на онези торфища, в и около които се изхвърлят отпадъци;

Превенция на протичащи деградивни процеси в състоянието на торфищата и проследяване на процесите на нарастване на торфения слой и динамика на с цел отчитане на резултатите по проекта – ще се прави всяка година в рамките на изпълнение на проекта.

Очаквани резултати  от изпълнението на проекта са:

В резултат на изпълнението на дейността се очаква да се подобри природозащитното състояние на местообитание 7140 “Преходни блата и плаващи подвижни торфища“. Ще се регулира хидрологичния режим на местообитанието.

Изграждане на подходяща туристическа инфраструктура ще доведе до редуциранe на интензивността на въздействие на антропогенния фактор.

Дейност 2: Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания на 9130 „Букови гори от типа Asperulo-Fagetum“ и 9180 „Смесени гори от типа Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове“.

С цел преодоляване на заплахите и повишаване благоприятното природозащитно състояние на местообитанията дейността предвижда:

 • Изграждане на специализирана инфраструктура – дървени прагчета, стъпала и парапети по туристическите пътеки. Опитът показва, че посредством оформянето и обезопасяването им се постига насочване и концентриране на посетителите извън засегнатите площи и редуциране на антропогенното натоварване върху природните местообитания. Предвид високата посещаемост на парка, за тази цел е необходимо редовно и обхватно обновяване и поддържане на изградената туристическа инфраструктура. В посочения район не е възстановявана туристическа инфраструктура по предишни проекти на ДПП „Витоша“ по ОПОС 2007-2013 г.;
 • Поставяне на маси и пейки „Витошки тип“ и информационни табла за оформяне на кътове за отдих с информационни точки;
 • Поставяне на указателни, предупредителни и забранителни туристически табели;
 • Издаване на информационни материали;
 • Туристическите кътове за отдих със своята подходяща инфраструктура ще концентрират туристите извън уязвимите места. С цел повишаване на екологичната култура на посетителите ще бъдат поставени информационни табла, запознаващи ги с характерните местообитания, редки и ендемични видове, както и с подходящото поведение в парка, необходимо за защитата и поддържането им.

Очаквани резултати  от изпълнението на проекта са:

 В резултат на изпълнението на дейността се очаква да се подобри състоянието на двата типа природни местообитания като се редуцира антропогенния натиск върху тях чрез насочване и информиране на посетителите в парка.

Дейност 3: Подобряване на състоянието на популациите на 7 вида птици – Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus), Бухал (Bubo bubo), Орел Змиярник (Circaetus gallicus), Скален орел (Aquila chrysaetos), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Осояд (Pernis apivorus) и Черен щъркел (Ciconia nigra)

На територията на парка са идентифицирани 10 стълба, които да бъдат обезопасени, като част от тях се намират в непосредствена близост до адаптационната волиера с цел временно настаняване на пострадали птици, преминали курс на лечение, с цел връщането им в природата. Обезопасяването на стълбовете, по установена практика в света, а вече и в България, е възможно чрез изолиране на чашките на далекопроводни стълбове, поставяне на изолационни покрития, паяжинии и кацалки на рискови стълбове и маркиране на самите жици чрез монтирането на т.нар. дивертори, които ги правят видими в лошо метеорологично време. Чрез извършването на тази дейност ще бъдат предотвратени бъдещи фатални инциденти по тези далекопроводи/ електропроводи за редки и защитени видове птици. Дейността ще стартира със съгласувателни процедури с ЧЕЗ, получаване на необходимите разрешения, след което ще се премине към изолирането на стълбовете.

Очаквани резултати  от изпълнението на проекта са:

Изпълнението на дейността ще допринесе за подобряване на състоянието на сигурност на популацията на редки и застрашени видове птици на територията на ПП „Витоша“ – Пернатонога кукумявка; Бухал; Орел Змияр; Скален орел; Обикновен мишелов; Белоопашат мишелов; Осояд; Черен и бял щъркел.

——————————————————————————————————–

НОВИНИ:

ПРОВЕДЕНА РАБОТНА СРЕЩА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРОЕКТА

Във връзка с изпълнение на Административен договор Д-34-63/15.10.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OR002-3.007 – “Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежа Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове  и поддържани резервати” и проект № BG16M1OP002-3.007-0015 “Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на територията на Природен парк „Витоша”.

На 17.12. 2018 г. в офиса на ДПП „Витоша“ в гр. София, ул „Антим I“ № 17 се проведе работна среща по инициатива на Ръководителя на проекта при следния дневен ред:

 1. Запознаване с административен договор № Д-34-63/15.10.2018 г.
 2. Запознаване на служителите, участващи в управлението на проекта, с изготвения от ръководителя план за задължително обучение на членовете от екипа за управление на проекта.
 3. Прилагане на Закона за обществени поръчки.
 4. Запознаване и прилагане на Ръководство за бенефициенти 2014-2020 г.
 5. Текущо съхранение и архивиране на документацията по проекта.
 6. Запознаване на служителите, участващи в управлението на проекта, с определението за нередност и измама.
 7. Запознаване на служителите, участващи в управлението на проекта, с изготвения от ръководителя План-график за реализация на дейностите за периода от 15.10.2018 г. до 12.2018 г.
 8. Обсъждане на подготовката за провеждане на начална пресконференция.

В проведената първа работна среща взеха участие Наталия Илиева – ръководител на проекта, адвокат Веселина Добрева и служителите, участващи в управлението на проекта.

„Дейности по устойчиво управление на Природен парк “Витоша”

 

Проект «Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша“», финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

№ на проекта: DIR-5113326-4-98

№ на договора: DIR-5113326-C-010

Стойност на проекта: 5 240 300 лв.

Срок на изпълнение: до 31.03.2015 г.

Описание на дейностите по проекта

1. Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи

1.1.Опазване и възстановяване на засегнати и увредени местообитания /91D0 – Мочурни гори, 91Е0 – Алувиални гори с Alnusglutinosaи Fraxinusexcelsiorи 9410 – Ацидофилни гори от Piceaв планинския до алпийския пояс/Дейността включва производство на фиданки от типичните за местообитанията видове и внасянето им в горски територии държавна собственост, както и осъществяване на мероприятия за регулиране на вредителите (IpsTypographus) в смърчовите гори (тип местообитание 9410).

1.2.Устойчиво управление на торфищата във връзка с опазване на биоразнообразието, въглеродния баланс и промените на климата. Дейността е насочена към изготвяне на модел за решаване на проблема със загубата на торфищни комлекси и възстановяване на торфища (местообитание 7140 и 91D0 и преходи между тях) и прилагането му в пилотни участъци на територията на парка.(програма 4.1.3 от ПУ). На базата на резултатите от картирането по НАТУРА 2000 ще бъде направено определяне на фазата на развитието на торфищни комплекси на територията на ПП “Витоша” и оценка на рисковете за тези местообитания. В рамките на проекта ще бъде определена въглеродната поглъщателна способност на торфищата. За един избран обект ще бъдат приложени мерки за възстановяване на водния режим, неизискващи строителство по смисъла на ЗУТ. Такива мероприятия са напр. повдигане на водното ниво на дрениращите потоци с каменно прагче или отклоняване и разклоняване на протичащите потоци и насочване на част от оттока към по-засушени участъци.

1.3 Възстановяване на местообитание на жълтокоремната бумка (Bombinavariegata). Дейността включва възстановяване и ремонт на изкуствено езеро до заслон Куртова река.

1.4 Поддържане на местообитанията на eвропейския лалугер в благоприятно състояние. Освен чрез косене, местообитанията на eвропейския лалугер ще бъдат поддържани и чрез пашуване на домашни животни (програма 4.1.2 от ПУ). За целта ще бъде възстановена съществуваща кошара в землището на с. Кладница. Възстановяването на кошарата няма да засегне нови площи, съответно няма да засегне природни местообитания. Кошарата ще бъде възстановена върху съществуващи основи на площ от 200 кв. м и ще представлява лятна дървена конструкция. Не се предвижда прокарване на ток и вода до нея. Собствеността на имота е държавна публична, горска територия. Кошарата ще бъде собственост на ДПП “Витоша” и ще се отдава безвъзмездно за ползване на овчар, който ще се ангажира да извежда овцете за пашуване в района на  лалугеровата популация, като по този начин ще се осигури поддържане на съответното местообитание в подходящо състояние. Като част от изпълнението на тази дейност се предвижда улов на 40 екземпляра от вида eвропейски лалугер и реинтродукцията им в ПП “Витоша”. За поддържане на местообитанията на лалугера ще бъдат доставени 20 тарпана, които ще бъдат пуснати в територия попадаща в обхвата на местообитанията на лалугеровите колонии в района на селата Боснек и Ярлово.

1.5 Подобряване на миграционните пътища на рибите в ПП “Витоша”. Дейността включва проектиране, закупуване на имоти/право на строеж и изграждане на рибни проходи на съществуващи бентове по р. Палакария, подобряване проходимостта на реките, разработване на ръководство за управление на ихтиофауната в ПП “Витоша”. В реката ще бъде възстановен видът главоч размножен по проект, финансиран от ОПОС, като целта е увеличаване площта на местообитанията на вида. В рамките на дейноста ще се извърши зарибяване с местни видове (балканска пъстърва и балкански щипок), съгласно препоръката на режим 135 и мерки за опазване на рибите в ПУ на ПП “Витоша”.

1.6 Разширяване на обхвата на системата за регистриране на изстрели и следене на дивите кози (Rupicaprarupicaprabalcanica), намиращи се извън адаптационната ограда чрез GPSGSM нашийници с цел намаляване на риска от бракониерство. Дейноста включва основно поставяне на нови стълбове с телекомункационна техника за улавяне и предаване на данни за наличие на изстрели, камери и закупуване и поставяне на GPS – GSM нашийници на диви кози.

1.7 Разработване на Система от постоянни пробни площи за представителни видове и местообитания и територии за установяване на антропогенното въдействие върху тях. Дейността включва създаване на методологията и избора на постоянни пробни площи за всички видове природни местообитания, вкл.  4060, 4070, 4080, 5130, 6110, 6150, 6210, 6230, 62А0, 62D0, 6410, 6510, 7140, 8110, 8210, 8220, 8230,  9110, 9130, 9150, 9170, 9180, 91D0, 91Е0, 91H0, 91М0, 9410 и за видовете Trolliuseuropaeusи Liliumjankaeсрещащи се в ПП “Витоша” и тяхното залагане на място (подземни малки метални маркери в ъглите на пробните площи). За най-разпространените местообитания ще бъдат заложени и пробни площи за установяване на промените вследствие на антропогенни дейности.

2. Туристическа инфраструктура и капитално строителство

2.1 Ремонт и възстановяване на туристическата инфраструктура, в т. ч.:

2.1.1 Разработване на технически задания за обекти м. Плажа – Бистрица, алея с. Железница и подход при с. Железница;

2.1.2. Ремонт и възстановяване на алейната мрежа на ПП “Витоша”. Дейността включва: възстановяване на настилка; ремонт, възстановяване и поставяне на нови бордюри; почистване и ремонт на съществуващи канавки и изграждане на нови каменни канавки; възстановяване и ремонт на  съществуващи водостоци и изграждане на нови каменни и бетонни; изграждане на каменни и дървени прагчета; монтиране на антипаркингови елементи; изграждане и ремонт на мостове, скари и предпазни парапети и други по туристическите пътеки. Дейността няма да засегне местообитания, предмет на опазване. Ще бъдат ремонтирани и възстановени част от съществуващите 300 км туристически алеи, включително в припарковата зона по подходите към парка в района на Бистрица, Княжево, Владая, Бояна, Драгалевски манастир и др.

2.1.3 Възстановяване и ремонт на част от съществуващите стълбова маркировка и указателни табели в ПП “Витоша” в безлесната част на парка и на кръстовища на пътеки в горската част;

2.1.4 Възстановяване и ремонт на част от съществуващите дървени конструкции – мостове, скари, парапети и др. по туристическите пътеки;

2.1.5 Ремонтиране на част от съществуващите кътове за отдих, в т.ч. заслони, чешми, включително при подходите на парка.

2.2 Отлагане върху терена, стабилизиране и трайно маркиране на границите на парка;

2.3 Определяне, маркиране и изнасяне (на терен) на информация за одобрени маршрути и места за практикуване на екстремни и алтернативни спортове, вкл. веломаршрути, скално катерене, конен туризъм. На терен ще се поставят информационни табла, насочващи табели, обозначителни марки с боя и/или табели.

2.4 Подсигуряване на достъпа в парка за хора с увреждания. Дейността включва избор на подходящи съществуващи обекти и места, възстановяване и адаптиране на специализирани маршрути и съоръжения.

2.5 Разработване на проект и изграждане на размножителен център за редки видове. Дейността ще се извърши в границите на съществуващо дворно място в района на местността Белите брези върху публична държавна собственост. Ще бъдат изградени  волиери (вкл. адаптационни) за видове от приложение 2, 2а и 3 на ЗБР, които ще бъдат освобождавани в парка. В м. Белите брези има налично водоснабдяване, електроснабдяване и пътна връзка. Центърът ще бъде собственост на Дирекцията на ПП “Витоша”, която ще осъществява стопанисването му и дейностите в него. При осъществяване на дейността няма да бъдат засегнати природни местообитания.

3. Интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта).

3.1 Ремонт и обогатяване на експозициите на музеите в Природен парк “Витоша”. Дейността включва разработване на проект за дизайн на експозициите за Mузея на мечката и Mузея на парка практическо изпълнение, вкл. изработка на макети на животни и растения, експозиционни табла, озвучаване със звукови ефекти, осветяване на експозициите и ремонтни работи в четирите музея (на мечката, водното конче, совите и музея за историята на парка).

3.2 Оборудване на екологично-информационен стационар “Белите Брези”. Стационарът ще изпълнява следните функции: информационна, обучителна, изложбена. Екостационарът е собственост на Дирекцията на ПП “Витоша”, която ще осъществява стопанисването му.

3.3 Определител на дневните пеперуди в ПП “Витоша” – авторски права за текст и снимки, редакция на текста, предпечатна подготовка и печат на изданието.

3.4 Определител на земноводните и влечугите в ПП “Витоша” – авторски права за текст и снимки, рeдакция, предпечатна подготовка и печат на изданието.

3.5 Разработване на интерпретационна програма за флората на ПП “Витоша” и ръководство към нея. Интерпретационната програма и ръководството ще бъдат ориентирани към различни възрастови групи и ще включват различни сценарии за поднасяне на информация относно растителния свят на планината по подходящ и оригинален начин, вкл. и игрови модели.

3.6 Издаване на рекламни материали за ПП “Витоша”.

3.7 Разработване и издаване на информационни материали посветени на ПП “Витоша”.

3.8 Разработване и издаване на обобщаващо издание за природното богатство на ПП “Витоша”.

3.9. Разработване на система и програма за работа с доброволци и прилагането й.

4. Планиране на управлението.

4.1 Актуализация на плана за управление на ПП “Витоша” – проучвания, изследвания, инвентаризации, анализ на наличната информация, теренни проучвания и изработване на карти, оценка на състоянието на компонентите на околната среда, изготвяне на актуализирани планове за управление и приложенията към тях, разходи във връзка с определяне на норми, режими, условия, зони, организиране на обществени обсъждания/консултации и организация на необходимите срещи, включително:

– Развитие на ГИС на ПП “Витоша”;

– Социологическо проучване на общественото мнение;

– Мониторинг на туристическия поток;

– Лазерно заснемане на ПП “Витоша”, което ще позволи актуализиране на базата данни (КВС и ЛУП) и прецизирането й, вкл. коригиране на съществуващи неточности;

– Геодеизчно заснемане на пещерата Духлата с цел осигуряване на сигурността на посетителите

и други съобразно утвърдено задание.

4.2 Установяване на находищата на дивата котка (Felis silvestris) на територията на Природен парк “Витоша”, с цел набелязване на мерки за опазването им.

4.3 Разработване на проект за рекултивация и осигуряване на безопасност на туриститие за каменните кариери в района на с. Владая, Мърчаево, Рударци и Кладница. Собствеността на тези обекти е държавна публична. Става въпрос за липса на предписания, задължаващи предишните ползватели да рекултивират съответните кариери след приключване на дейността си. В рамките на тази дейност практически на терен ще бъдат изпълнени мерки за безопасност на туристите – поставяне на огради, дървени парапети и предупредителни табели.

4.4 Определяне на нови туристически атракции –  предпроектно проучване и проектиране на инфраструктура, свързана с туризма.

4.5 Закупуване на техника за нуждите на управлението на ПП “Витоша”.

4.6 Закупуване и ремонт на сграда до 400 кв. м за нуждите на администрацията на ПП “Витоша” в границите на парка.

Мерки за публичност

Дейността включва разпространение на информация и осигуряване на публичност на проекта сред обществеността, съобразно задължителните изисквания за изпълнение на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПОС, а именно: провеждане на 2 пресконференции – в началото и в края на проекта, брошура за проекта, билборд, постоянни информационни табели.

Организация и управление на проекта

Одит на проекта

Репортаж за вело- и конните маршрути – интервю със Сава Попсавов

Audio Player

Репортаж за Алея на билките – интервю с Мария Петкова

Audio Player

Репортаж за проекта – представяне на дейностите

Audio Player

„Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк “Витоша”

 

Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, Договор № 58301-С-003 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност за проект № 58301-33-453 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк “Витоша”” и изпълнение на дейности, финансирани от бюджета на Дирекцията.

Описание на проекта:

При реализирането на проекта ще се изпълняват следните дейности:

·        Провеждане на поддържащи и възстановителни мероприятия за растителни и животински видове или техни хабитати;

·        Извършване на специализирани научни изследвания в областта на биоразнообразието;

·        Провеждане на образователни програми с местното население и посетителите на парка;

·        Изграждане и функциониране на системата от посетителски и информационни центрове;

·        Разработване и издаване на информационни, рекламни, сувенирни и др. популярни материали за парка;

·        Изграждане и поддържане на туристически маршрути, кътове за почивка, обозначителни информационни табла, заслони и други паркови и архитектурни елементи за нуждите на туризма и рекреацията;

·        Опазване на културното и историческо наследство;

·        Координиране дейности, предвидени в ПУ, както и други инициативи и проекти, които се осъществяват от други местни органи и обществени организации, свързани с: регионалното развитие; развитие на туризма; устойчиво ползване на ресурсите; опазване и възстановяване на биоразнообразието.

При изпълнение на проекта ще се осъществява мониторинг върху:

·        Състоянието на приоритетни типове природни хабитати, растителни и животински съобщества, популации на защитените, редките, застрашените и ендемичните представители на флората и фауната и туризма в границите на парка;

·    Въздействието на различните видове природни и антропогенни фактори върху биоразнообразието;

·   Контролиране на спазването на режимите и ограниченията в парка, произтичащи от нормативните документи и плана за управление;

·   Контролиране на устойчивото ползване на природните ресурси съгласно съответните устройствени планове и проекти;

·    Контролиране на туристическите дейности в границите на парка;

Предвидено е поддържане на база данни за състоянието на биоразнообразието, природните ресурси, за рекреационните и туристически обекти, както и културно-историческите обекти на територията на парка и прилежащите райони, и търсене на възможности за допълнително финансиране на предвидените в ПУ дейности чрез регионални, национални и международни финансиращи институции.

Продължителност на проекта: 36 месеца.

Цели на проекта:

Обща цел:

Опазване и възстановяване на приоритетни за ПП “Витоша” природни местообитания, местообитания на видове и техните популации.

Специфични цели:

1. Възстановяване и увеличаване популациите на редки и целеви видове за опазване с малки или застрашени от изчезване популации и възстановяване на техните местообитания;

2. Площно възстановяване и регулиране на ползването на ресурси в целеви типове природни местообитания;

3. Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура.

Основни дейности: Възстановителни, поддържащи, насочващи, контролиращи и информационни дейности.

Целеви вид/ове местообитание/я или целева група:

Целеви видове са алпийски повет, планински явор, тис, голям гребенест тритон, малък гребенест тритон, жълтокоремна бумка, евпропейски лалугер, балканска дива коза, мечка, вълк, водни кончета, едри хищни птици – сови, бухал, скален орел.

Целеви местообитания са91Е0 – Алувиални гори, 8310 – Неблагоустроени пещери, 7140 – Преходни блата и плаващи подвижни торфища, 9110 – Букови гори от типа Luzulo fagetum, 91D0 – мочурни гори.

Очаквани резултати:

Увеличаване размера на популациите на целевите растителни видове, лалугера и дивата коза, увеличаване площта на местообитанията на целевите животински видове, увеличаване площта и подобряване управлението на целеви типове местообитания, ремонтирана посетителска и информационна инфраструктура.

Мерки за информация и публичност:

Мерките за информация и публичност са насочени към: (i) повишаване на обществената осведоменост и информираност относно съфинансирането на проекта по ОПОС; (ii) информиране на широката общественост за ролята, която играе ЕС отпускането на помощта и за резултатите от нея (iii) осигуряване на лесно достъпна и актуална за целите, хода на проекта и резулатите от него; (iv) гарантиране на прозрачност и публичност на управлението и изпълнението на проектa. Конкретните мерки/дейности включват: Провеждане на 3 пресконференции; официални събития (официални откривания) във връзка с реализирани дейности по проекта; публикуване и разпространение на информационни материали (брошури, дипляни, постери и др); регулярно изготвяне и разпращане до медиите на прес-съобщения; публикуване на актуална информация относно напредъка на проекта, реализираните дейности и постигнатите резултати на уеб-сайта на ДПП “Витоша”.

Конкретни цели на проекта:

1. Възстановяване на находището на алпийския повет и подпомагане на популациите на планинския явор и на тиса на територията на ПП „Витоша”;

2. Ограничаване на инвазията на Fallopia japonica в местообитание 9110 – Букови гори от типа Luzulo fagetum;

3. Площно възстановяване на приоритетни местообитания – крайречните съобщества от бяла елша , от бяла върба и зелена елша  от типа  91Е0 – Алувиални гори;

4. Създаване на зони за спокойствие на едрите хищници (мечка и вълк) чрез насочване и концентриране на туристическият поток чрез ремонт на съществуващата алейна мрежа;

5. Подобрява на капацитета за образователни и информационни дейности на ДПП “Витоша” чрез възстановяване на техническа инфраструктура на Екологичен стационар „Белите Брези” и изработване на обща интерпретационна програма за фауната в парка и ръководство за интерпретация;

6. Намаляване на натиска върху Боснешкият карстов район и  пещерата Духлата чрез създаване на система за ограничен достъп и експонация;

7. Контролиране на бракониерството върху балканската дива коза и мечката в природен парк “Витоша” чрез разработване и инсталиране на електронна охранителна система за регистриране на изстрели;

8. Опазване и регулиране използването на водни количества от 7140 – Преходни блата и плаващи подвижни торфища и 91D0 – Мочурни гори чрез проектиране на санитарно охранителни зони (СОЗ) на 6 публични водохващания в ПП “Витоша”;

9. Продължаване на програмата за възстановяване на Балканската дивата коза на територията на Природен парк “Витоша”;

10. Поддържане и възстановяване на местообитанията и популациите на европейския лалугер, като значима  хранителна база на дневните грабливи птици;

11. Подържане и възстановяване на местообитанията на жълтокоремна бумка, голям гребенест и малък гребенест тритон и обособяване на интерпретационен кът на земноводните

Обобщено основните дейности по проекта са посочени в следната таблица:

 Дейност 1
Управление на проекта
 Дейност 2 Дейности за информация и публичност
 Дейност 3 Възстановяване на находището на алпийския повет и подпомагане на популациите на планинския явор и на тиса на територията на ПП „Витоша”
 Дейност 4 Ограничаване на инвазията на Fallopia japonica в местообитание 9110 – Букови гори от типа Luzulo fagetum
 Дейност 5 Контролиране на бракониерството върху балканската дива коза и мечката в ПП “Витоша” чрез разработване и инсталиране на електронна охранителна система за регистриране на изстрели
 Дейност 6 Продължаване на програмата за възстановяване на Балканската дивата коза на територията на ПП “Витоша”
 Дейност 7 Поддържане и възстановяване на местообитанията на европейския лалугер
 Дейност 8 Ремонт на съществуващата алейна мрежа на 7 туристически маршрута и възстановяване на маркировката на 5 туристически маршрута.
 Дейност 9 Възстановяване на техническа инфраструктура на Екологичен стационар „Белите Брези”
 Дейност 10 Изработване на обща интерпретационна програма за фауната в парка и ръководство за интерпретация
 Дейност 11 Възстановяване на крайречните съобщества от бяла елша по поречието на  Куртова река и от бяла върба и зелена елша по поречието на река Струма ( местообитание 91Е0)
 Дейност 12 Намаляване на натиска върху Боснешкият карстов район и пещерата Духлата чрез създаване на система за ограничаване и контролиране на достъпа и експонация.
 Дейност 13 Подържане и възстановяване на местообитанията на жълтокоремна бумка, голям гребенест и малък гребенест тритон и обособяване на интерпретационен кът на земноводните
Дейност 14 Опазване и регулиране използването на водни количества от 7140 – Преходни блата и плаващи подвижни торфища и 91D0 – Мочурни гори чрез проектиране на санитарно охранителни зони (СОЗ) на 6 публични водохващания в ПП “Витоша”
 Дейност 15 Одит

Новини и събития:

15.06.2012 г. ДПП “Витоша” организира журналистическо пътуване в района на възстановените по проекта Симеоновски езера

14.06.2012 г. ДПП “Витоша” организира журналистическо пътуване по маршрута х. Селимица – местностите Кало и Сопо и обратно до х. Селимица

18.11.2011 г. Втори прес тур на ДПП “Витоша”

15.10.2011 г.  Възстановяване на крайречни съобщества на Витоша

30.09.2011 г. Първи прес тур на ДПП “Витоша”

На 02.07.2011 г. бяха засадени 120 броя фиданки от тис (Taxus baccata) в местността Бай Кръстьо на територията на Природен парк “Витоша

На 11.06.2011 г.бяха засадени 150 броя алпийски повет (Clematis alpina) по поречието на Драгалевска река на територията на Природен парк “Витоша

30.04.2011 г. Засадени са 850 бели върби по поречието на р. Струма на територията на Природен парк “Витоша”

През есента на 2010 г. бяха залесени 1550 бели върби по поречието на р. Струма

На 02.06.10 г. от 10:00 ч. – отваряне на ценови предложения

24.04.2010 г. Залесени са 1750 бели върби по поречието на Струма

10.04.2010 г. Залесяване с бели върби по поречието на река Струма

ДОКУМЕНТИ:

18-11-2011 г. – Втори престур – Прессъобщение

27-09-2011 г. – Първи престур – Прессъобщение

28-04-2010 г. – Залесяване – Прессъобщение

14-06-2012 г. – Трети престур

15-06-2012 г. – Четвърти престур

Възстановяване на дивата коза – Наръчник за работа с доброволци

Възстановяване на лалугера на Витоша – Наръчник за работа с доброволци

Дипляна за възстановяване на целеви природни местообитания в Природен парк „Витоша“

Дипляна за Европейския лалугер

Дипляна за проекта

Интерпретационна програма на земноводните в ПП Витоша

Обща интерпретация на фауната в ПП Витоша

Плакат Туризъм

Плакат Фауна

Презентация – Извършени дейности по проекта

Плакат Флора

Постигнати резултати 1-ва страна-диплянаПостигнати резултати-2-ра страна-дипляна

Екоарена, телевизия VTV, 18.11.2011 г.

Тема: дейности, свързани с флората

„Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и умения, използвани в България”

SKMBT_42314110312480_0001

Описание:

„Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и умения, използвани в България”

Проектът се изпълнява в партньорство с

Norwegian Crafts Development – Норвегия,

и се осъществява с безвъзмездно финансиране от

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

и държавния бюджет на Република България

на база Грантово споразумение № BG0042-GAE-00078-E-V1 – EEA FM

Осъществяването на проекта цели да допринесе за съхраняването и развитието на европейското културно наследство, като чрез изграждането и въвеждането в експлоатация на образователен и изложбен център в местността Белите брези на територията на Природен парк „Витоша“ даде възможност на изчезващите ни традиции и познания в областта на традиционното строителство да бъдат съчетани с демонстративна експозиция на различни щадящи околната среда строителни методи, характерни за региона до преди около век.

Изпълнението на поставените цели ще спомогне за документиране и популяризиране на изчезващите познания и занаяти, свързани с традиционните методи на строителство.

За построяването на центъра ще се използват традиционни и съвременни природосъобразни методи за градеж в духа на тенденциите за възраждането на старите и въвеждането на нови екологични строителни техники чрез прилагане на нискотехнологичен труд, и използване на естествени строителни материали характерни някога за архитектурата в района на Витоша, Стара планина и Родопите – дърво, глина и камък.

По време на част от строителните дейности е предвидено провеждането на семинари в областта на българските и норвежките строителни традиции, като екипи от доброволци ще приложат наученото по време на практически обучения на място.

Сградата е планирана да съчетава и функциите на детски информационен екологичен стационар като част от плана за обособяването на образователен комплекс в областта на Дендрариума, даващ достъп до информация и възможност за обучение на деца и ученици по отношение на биологичното разнообразие в района на Природния парк, етнографската специфичност на околните селища и местното културно и историческо наследство.

Образователно-изложбеният център ще осигурява закрити експозиционни площи с възможност за провеждане на учебни беседи и работни помещения за обслужващия комплекса персонал и експертите от Дирекцията на Природния парк. В съчетание с Музея на мечката, с Музеите на водното конче и совите, разположени в непосредствена близост, и с неотдавна завършената информационна алея в местността Игликина поляна, детския информационен екологичен стационар ще предостави по-добри възможности за провеждане на зелено училище и ще допринесе значително за удължаване престоя на посетителите на парка, когато условията възпрепятстват обучението на открито, предлагайки подходящи условия за занимания в уютна атмосфера.

Новини и събития:

www.darvendom.com

 

„Мрежа от най-добри практики в инфраструктурите за пространствени данни (ИПД) в природозащитата – Nature-SDIplus“

 

Описание:

Проектът NATURE-SDIplus предвижда създаването на Мрежа от Най-добри практики относно географската информация в областта на природозащитата. Целта на мрежата е подобряването на хармонизацията на природозащитните данни, така че те да бъдат по-достъпни и използваеми. Проектът стартира през октомври 2008 и ще продължи до март 2011. Тридесет партньори от цяла Европа са се включили към инициативата досега.

Природните паркове “Витоша” и “Странджа” участват в проекта чрез предоставяне на своите ГИС база данни за тестване за съвместимиост с изискванията на Европейския директива “INSPIRE”, а URSIT Ltd. е координатор за България и ще работи по време на проекта със природните паркове.

Проектът допринася за прилагането на европейската директива INSPIRE в управлението на защитени територии, и по-специално на частта й с тематични данни относно природозащитата (съгласно приложенията на INSPIRE):

·         Защитени територии (Приложение I);

·         Биогеографски региони, хабитати и биотопи, разпространение на видовете (Приложение III).

Мрежата на Nature-SDIplus ще привлече нови заинтересовани страни; ще споделя данни и най-добри практики; ще подобрява и стимулира експлоатацията и повторното използване на природозащитната информация.

NATURE-SDIplus извършва оценка на общия профил на метаданните, така както е определен от екипът на INSPIRE за съставяне на метаданни. Екипът на INSPIRE се е съсредоточил върху откриването на задължителни елементи (набор от елементи за метаданните, които да представят изчерпателно и уместно описание на обществените ресурси), базирайки се върху ISO 19115/119 стандартите и общия модел на данни, съвместим с изискванията на INSPIRE.

Достъпът до данните се осигурява от набор от уеб услуги, които са на разположение и достъпни чрез геопортала на NATURE-SDIplus. Геопорталът има за цел освен това и да привлича и окуражава заангажирането на членове на мрежата на NATURE-SDIplus и заинтересовани страни в този процес.

На 1-ви и 2-ри декември 2009 в рамките на проекта се състоя инициативата на тема “Пространствените данни в природозащитата”, която започна с двудневен семинар в София. В рамките на семинара природен парк Витоша изнесе презентация за постигнатите до момента резултати. Повече за инициативата може да намерите на страницата на URSIT Ltd.

Повече информация за проекта е налична на страницата на проекта http://www.nature-sdi.eu и на страницата на URSIT Ltd.

Новини и събития:

„Пространствените данни в природозащитата” – семинар

CB007.2.32.151 „Екологично образование на младите – мост към устойчивото развитие на трансграничния район“

 

Име: CB007.2.32.151 „Екологично образование на младите – мост към устойчивото развитие на трансграничния район“

Продължителност: 15 месеца

Начална дата: 17.12.2019 г.

Водещ партньор: Дирекция на Природен парк „Витоша“

Партньори по проекта: Сръбската неправителствена организация „ПЛАНТ“ и Фондация „Отворена врата“ – гр. Перник

Основни дейности по проекта: 
1. Създаване на открита класна стая в ПП „Витоша“ между с. Боснек и с. Чуйпетльово, монтаж на информационно табло на Духлата и три релефни табла на брега на р. Струма, и възстановяване на Алеята на карста чрез подмяна на ПВЦ медии на информационни табла.
2. Разработване на Ръководство за екологично образование вкл. материали за деца (образователни игри, плакати, стикери и рекламни материали).
3. Обучение за „обучители“, които да използват и прилагат ръководството.
4. Пътуващо зелено училище в училища в България и Сърбия.
5. Открито училище сред природата в ПП „Витоша“ – посещение на 1000 деца от България и Сърбия.
6. Международно детско състезание „Природата – наш общ дом“.
7. Международна конференция за екологично образование в чест на 86 години ПП „Витоша“.

Бюджет на целия проект: 184 708, 30 евро

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Дирекция на Природен парк „Витоша“ и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Сърбия 2014-2020 г.

Tender procedure for supply of  a minibus within project № CB007.2.32.151 “Environmental education – a bridge for sustainable development of the cross border region”,financed under Interreg-IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme  

Publication reference -SUPP1/CB007.2.32.151/2020

Procedure – Simplified procedure

Contract title: Purchase of a minibus

Project № CB007.2.32.151

Contract № РД-02-29-286/17.12.2019

Project name – Environmental education – a bridge for sustainable development of the cross border region

Date of launching: 24.06.2020

Documents can be downloaded from https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZAfrUkZsMzhSysUwxV5Ubi6MA1pjYw2U3pk

„Повишаване на квалификацията и разширяване компетентността на служителите от ДПП „Витоша”, чрез обучения”

 

    1_3   

2_15

Дирекция Природен парк „Витоша“ изпълнява проект „Повишаване на квалификацията и разширяване компетентността на служителите от ДПП „Витоша”, чрез обучения”, с регистрационен номер А13-22-56/09.05.2014 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” и е в рамките на приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет: 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-13.

Обща цел на проекта е: Повишаване на квалификацията и придобиване на специфични познания за укрепване на капацитета на ДПП „Витоша”.

Целеви групи по проекта са: Служители на трудово и служебно правоотношение на Дирекция природен парк „Витоша”

Основни дейности по проекта са: 

Дейност 2. Провеждане на обучения за професионално развитие от Института по публична администрация по следните направления:

 • Управленски умения
 • Публични политики
 • Е-правителство
 • Компютърни компетенции
 • Езикови обучения

Дейност 3. Организация и провеждане на обучениe за развитие на умения за работа в екип с примерна тема: „Изграждане, управление, развитие и работа в екип”,от външна обучителна организация.

Дейност 4. Организация и провеждане на специализирано обучениe с примерна тема „Музейна и туристическа анимация”, от външна обучителна организация.

Дейност 5. Организация и провеждане на обучение за работа с геопространствени данни (GIS), от външна обучителна организация.

Дейност 6. Провеждане на специализирано компютърно обучение Adobe Photoshop за придобиване на специфични познания и разширяване на компетентността, от външна обучителна организация.

Очаквани резултати от реализацията на проекта:

–  Повишени професионална квалификация на служителите на ДПП „Витоша”;

–  Придобити специфични познания и умения;

–  Придобити умения за работа в екип;

–  Повишена мотивация на служителите.

Проектът стартира с откриваща конференция, която се проведе на 08.07.2014 г. от 10 ч., в Информационния център в сградата на Дирекция Природен парк „Витоша“.

Откриващата конференция беше открита от Директора на Природен парк „Витоша“, г-жа Снежана Петрова и директора на Дирекция „Проекти и международни дейности“ към Изпълнителна агенция по горите – д-р инж. Любчо Тричков. На събитието присъстваха 18 служители на дирекцията.

На 9, 10 и 11 юли, в рамките на дейност 3 по проекта се проведе обучението „Изграждане, управление, развитие и работа в екип”, в което взеха участие 16 служители на ДПП „Витоша“. Всички участници получиха сертификат за успешно преминато обучението.

В периода от 23 до 31 юли, в рамките на дейност 6 попроекта се проведе специализирано компютърно обучение Adobe Photoshop за придобиване на специфични познания. В обучението взеха участие 8 служители на ДПП „Витоша“ и получиха сертификати за успешно преминато обучение.

Проектът е с продължителност 9 месеца, през периода май 2014 г. – февруари 2015 година и се осъществява с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

„Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк “Витоша” – Фаза ІІ”

 

Проект „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк “Витоша” – Фаза ІІ”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

№ на проекта: 5103020-11-654

№ на договора: 5103020-C-001

Стойност на проекта: 1 899 975 лв

Срок на изпълнение 36 месеца

Главната цел на проекта е да бъдат опазени и възстановени приоритетни за Парк “Витоша” природни местообитания, местообитания на видове и техните популации.

Дейностите по проекта са насочени към подобряване състоянието на 6 типа природни местообитания, 4 целеви растителни вида и 3 групи животни. Избраните природни местообитания са от най-уязвимите и чувствителни към човешка намеса – горски местообитания и пещери.

Растителните видове, които ще бъдат обект на възстановяване и защита са:

 • петтичинковата върба (Salix pentandra L.);
 • мушмуловидната скоруша (Sorbuschamaemespilus(L.) Crantz) – и двата вида с ограничено разпространение и недобро генеративно състояние;
 • жълтата тинтява (Gentiana lutea);
 • елвезиевото кокиче (Galanthus elwesii Hook).

За три групи животни (бозайници, безгръбначни и риби) ще се подобрят качествата на популациите:

 • червен аполон (Parnassius apollo);
 • главоч (Cottusgobio);
 • мечка (Ursusarctos) и др.

Червеният аполон се счита за изчезнал от територията на парка и възстановяването му на Витоша е от съществена важност . Видът е сред четирите пеперуди, защитени от Закона за биологичното разнообразие. Включен е в Приложение II на Бернската конвенция, в Конвенцията за трансгранична търговия със застрашени видове – CITES и е вписан като уязвим в Червената книга на европейските дневни пеперуди. Възстановяването на червения аполон ще подпомогне популацията на вида в европейски мащаб. Подобна дейност се предприема за първи път в България.

Популацията на балканската дива  коза (Rupicapra rupicapra balcanica Bolkay, 1925) на Витоша е единствената в Континенталния биогеографски район на България, намира се в процес на възстановяване и се нуждае от постоянен мониторинг, опазване и поддържане. Продължаването на дейностите по реинтродукцията на дивата коза ще допринесе до стабилизиране на популацията.

Предвидените поддържащи мероприятия за мечката и главоча са от голямо значение за оцеляването на популациите им и подобряване на местообитанията им.

Една от целите на проекта е да бъдат създадени зони на спокойствие на едрите хищници (мечката и вълкът) чрез насочване и концентриране на туристическия поток. Затова с близо половината от средствата по проекта ще бъдат възстановени и ремонтирани  6 алейни маршрута:

 • м. Златни мостове – м. Ветровала – м. Офелиите – Яворова поляна– х. Панчо Томов – заслон Слънчев рид – м. Златни мостове;
 • х. Кумата – м. Конярника- х. Звездица – х. Еделвайс – х. Кумата;
 • х. Малинка – х. Еделвайс;
 • м. Дендрариума – м. Златни мостове;
 • х. Бор – х. Планинарска песен;
 • м. Яворова поляна – с. Кладница.

Ще се възстановят съществуващи санитарни възли в района на м. Офелиите, м. Златните мостове и х. Момина скала. По възстановените маршрути ще се поставят и информационни табели. Опитът показва, че ремонтираните пътеки, мостове и насочващи табели концентрират туристите в определени зони и освобождават други големи площи за дивите животни. Посетителската инфраструктура е инструмент за регулиране на туристическия поток, за популяризиране на природосъобразния туризъм, за повишаване на екологичното съзнание на посетителите и за поощряване на образователните дейности.

Проектът включва дейности по опазване на пещерите и пещерната фауна. Развитието на пещернячеството през последните 50 години доведе до засилен интерес към пещерите от Боснешкия карстов комплекс, често съпроводен с тяхното унищожаване и замърсяване. Това налага разработване на програма от мерки за опазването им.

Предвижда се разработване на специализирана кадастрална карта и на специализиран устройствен план на инфраструктурата в ПП “Витоша”, както и изготвяне на Воден баланс. В Плана за управление на Природен парк “Витоша” са записани дейностите, свързани с определяне на необходимата територия за отдих извън туристическите центрове. За да бъдат определени тези територии, е необходимо да се направи кадастрално заснемане на всички обекти на туристическата инфраструктура (алеи, пътеки, стълбова маркировка, чешми за публично ползване, беседки, заслони и други). Използването на природни ресурси, включително питейни води и дървесина водят до съществени изменения в хидрологичния режим и намаляване площите на някои природни хабитати. Затова е от съществено значение да се изработи воден баланс, ГИС (географска информационна система) за водните обекти и хидротехническите съоръжения и хидрологичен модел за целите на интегрираното управление на водите в парка.

Дейностите по проекта са насочени и към опазване и експониране на забележителни дървесни видове с цел опазване на генофонда. За изпълнение на тази задача с GPS ще бъде определено точното местоположение на дърветата, ще бъдат събрани резници от тях, ще бъде произведен посадъчен материал, след което ще се извърши засаждане на индивидите в местността Дендрариума на Витоша. Около вековните дървета в парка, както и около засадените в Дендрариума фиданки, ще бъдат поставени ограждения и информационни табели.

С цел повишаване информираността на посетителите на парка ще се разработят тематични маршрути, ще се подготви и проведе обучителна програма, ще бъдат издадени и информационни материали за значимостта на защитената територия, за биологичното разнообразие в нея, както и за културната и ландшафтна стойност на парка.

Проектът включва всички дейности от Плана за управление на ПП “Витоша”, които до момента не са изцяло изпълнени.

Предвидените дейности целят да подпомогнат утвърждаването и развитието на защитена зона „Витоша” като елемент на европейската екологичината мрежа НАТУРА 2000.

Audio Player

Пресконференция за представяне на проекта:

“Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори”

 

 Описание:

“Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори”

Дейности по проекта

Възстановяване на горски местообитания; възстановяване и подпомагане популациите на редки видове растения, изграждане на посетителска инфраструктура с цел намаляване на натиска и опазване на природни местообитания.

Период на изпълнение

януари 2010 – декември 2013

Обща стойност на проекта (в лева)

2 419 037

„Парковете в периферията на урбанизираните територии – подобряване на условията на околната среда”

Описание:

Проект 0574R2 PERIURBAN на програма INTERREG ІVС се финансира по програма INTERREG IVC. Водещ партньор е Администрацията на италианската провинция Тоскана. Участват общо 14 партньорски организации от Испания, Франция, Великобритания, Португалия, Чехия, Словакия, Полша, Унгария, Гърция и България.

Общата цел на проекта е да се подобрят регионалните политики в областта на управление на природни територии разположени в близост до урбанизирани центрове, като се акцентира върху поддържане на биологичното разнообразие в тях.

Продължителността на проекта е три години и включва серия от международни срещи и обучения с участие на всички партньори, анализ на съществуващата ситуация и практики в управлението, обмяна на опит и най-добри практики, работа със заинтересовани страни, комуникационни дейности, изработване на стратегически документи и планове за действие.

Като по-конкретни дейности, до края на 2010 година 13 от партньорите трябва да извършат териториален анализ на своите паркови територии, включващ следните аспекти: политически/регулаторни, околна среда, социални, културни и икономически. Следва обобщение на резултатите и изготвяне на Обща методология за създаване и управление на паркове в периферията на урбанизирани територии. В края на проекта се очаква да бъдат създадени и тествани 4 плана за действие въз основа на методологията.

Бюджетът за участие на ДПП Витоша по проекта възлиза на 89 531 Евро. Финансирането за изпълнението му се осъществява по следната схема: 85% (73 730 евро) от Европейския Фонд за Регионално Развитие (ЕФРР) и 15 % (15 800  евро) съ-финансиране от бюджета на Дирекцията на Природен парк “Витоша”.

До настоящия момент ДПП Витоша е взела участие в шест работни срещи по проекта и е разработила териториален анализ на природния парк. Повече информация за проекта можете да намерите в брошурата, която е достъпна за изтегляне на тази страница на български и английски език. Пълния текст на териториалния анализ е публикуван и може да се изтегли от тази страница, а резюме е достъпно на английски език

Новини и събития:

На 15-ти 16-ти септември 2011 г се проведе седмата среща на партньорите по проект  PERIURBAN –  ”Парковете в периферията на урбанизираните територии – подобряване на условията на околната среда”

ДПП Витоша участва като наблюдател в Генералната Асамблия на FEDENATURи в семинар на тема: „Когато градът се променя…От периурбан природни територии до метрополитни природни паркове”

Трета среща на партньорите по проект PERIURBAN – ”Парковете в периферията на урбанизираните територии – подобряване на условията на околната среда”

Дирекцията на Природен парк „Витоша“ участва с презентация на тема: „Подобряване на природните условия в крайградските зони” в международен семинар „Насърчаване участието с проекти по програма INTERREG ІVС”

„Публично-частните партньорства – в услуга на природата и хората“

Описание:

Проект „Публично-частните партньорства – в услуга на природата и хората”, който се финансира от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България по Оперативна програма „Административен капацитет” (www.opac.government.bg). Проектът стартира на 10.02.2009 г. за срок от една година, бюджетът му е 558 646 лв. Целта на проекта е насърчаване реализирането на публично-частните партньорства (ПЧП) на територията на природните паркове в България с цел по-ефективно опазване на природната среда и развитие на устойчиви икономически инициативи.

Изпълнител на проекта е Дирекция на природен парк „Витоша” в партньорство с дирекциите на природните паркове „Златни пясъци”, „Българка”, „Врачански Балкан”„Персина”, „Рилски Манастир”, „Русенски Лом”, „Сините камъни”, „Странджа”, „Шуменско плато” и „Беласица”. Дейностите по проекта са насочени към повишаване на капацитета на парковите администрации за прилагане на различните форми на ПЧП, идентифициране на възможностите за ПЧП на територията на природните паркове, пренос на добри международни практики за реализация на ПЧП в защитени територии, разкриване на обществените нагласи и осигуряване на необходимата подкрепа за реализиране на ПЧП на територията на природните паркове, създаване на благоприятна среда, условия и прозрачни правила за потенциалните партньори на администрацията на природните паркове за участие в ПЧП.

Новини и събития:

Документация за участие в открит конкурс за ВМОП

Документация за участие в малка обществена поръчка чрез открита процедура съгл. чл.3, ал.2 от НВМОП

Документация за участие в открит конкурс за ВМОП

Открит конкурс с 10 обособени позиции по НВМОП, за провеждане на локални семинари за обучения по ПЧП в Природните паркове.