Отбелязване на Международния ден на доброволеца

На 5 декември в Дирекцията на Природен парк „Витоша“ беше отбелязан Международния ден на доброволеца. Честването премина с презентация на акциите през годината, както и с раздаването на грамоти и награди за всички участващи организации, фирми, неправителствени организации и местни хора, които са вложили своя труд и време за облагородяването на парка.

Координирането на всички акции, както и закупуването на част от материалите за тях беше осъществено по проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша”, съгласно Договор №DIR-5113326-C-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, по дейност 3.10. на проекта.

loga

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content