Документи

Природен парк "Витоша"

Отчет

Годишен отчет за 2004 г.

Годишен отчет за 2005 г.

Годишен отчет за 2006 г.

Годишен отчет за 2007 г.

Годишен отчет за 2008 г.

Годишен отчет за 2009 г.

Годишен отчет за 2010 г.

Годишен отчет за 2011 г.

Годишен отчет за 2012 г.

Годишен отчет за 2013 г.

Годишен отчет за 2014 г.

Годишен отчет за 2015 г.

Годишен отчет за 2015 г._1

Годишен отчет за 2015 г._1.1

Годишен отчет за 2015 г._1.2

Годишен отчет за 2015 г._2

Годишен отчет за 2015 г._3

Годишен отчет за 2015 г._4

Годишен отчет за 2015 г. 5.1

Годишен отчет за 2015 г._5.2

Годишен отчет за 2016 г.

Годишен отчет за 2016 г._1

Годишен отчет за 2016 г._1.1

Годишен отчет за 2016 г._2

Годишен отчет за 2016 г._3

Годишен отчет за 2016 г._4_5

Годишен отчет 2016 г._6

Годишен отчет за 2017 г.

Годишен отчет за 2017 г._1

Годишен отчет за 2017 г._1.1

Годишен отчет за 2017 г._2

Годишен отчет за 2017 г._3

Годишен отчет за 2017 г._4_5

Годишен отчет за 2017 г._6

Годишен отчет за 2018 г.

Годишен отчет за 2018 г.

Годишен отчет за 2019 г.

Годишен отчет за 2019 г

Годишен отчет за 2020 г.

Ф-ГодишенОтчет-2020

Годишен отчет за 2021 г:

ГодишенОтчет-2021-ДПП ВИТОША

Годишен отчет за 2022 г.

Годишен-отчет-ДПП-Витоша-2022-6.pdf

Годишен-отчет-ДПП-Витоша-2023-г.pdf

ДОИ

 1. Правила ЗДОИ ДПП “Витоша”
 2. Годишен отчет по закона за достъп до обществена информация за 2015 година
 3. Годишен отчет по Закона за достъп до обществена информация за 2017 година
 4. Информация относно дължимите разходи и начин на заплащане за достъп до обществена информация
 5. Приложение-1 Заявление за достъп до обществена информация
 6. Приложение-2 Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация
 7. Приложение-3 Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация
 8. Годишен отчет по Закона за обществена информация за 2018 година
 9. Годишен отчет по ЗДОИ 2020
 10. Годишен отчет по ЗДОИ 2021
 11. Годишен отчет по ЗДОИ 2022
 12. Годишен отчет по ЗДОИ 2023
 1. ЗДОИ вх.№ИИ-146-16.11.2017
 2. ЗДОИ вх.№РД-209-1.12.2017
 3. ЗДОИ вх. №РД-209-2-15.12.2017
 4. Отговор по ЗДОИ изх.№РД-155-2-17.11.2017
 5. Отговор по ЗДОИ изх.№ИТ-146-3-1.12.2017
 6. Отговор по ЗДОИ изх.№РД-209-2-15.12.2017
 7. ЗДОИ вх.№РД-65-16.04.2018
 8. Отговор по ЗДОИ изх.№РД-65-2-30.42018
 9. ЗДОИ вх.№РД-68-19.4.2018
 10. Отговор по ЗДОИ изх.№РД-68-1-30.04.2018
 11. ЗДОИ вх. №РД11-4-6.12.2018
 12. Отговор по ЗДОИ изх.№РД11-1-04.01.2019
 13. ЗДОИ вх№РД11-3-25.09.2019
 14. Отговор по ЗДОИ изх.№РД 11-5-08.10.2019
 15. ЗДОИ, вх. № ДПП03-1717 от 09.11.2020
 16. Отговор по ЗДОИ, изх. № РД11-05 от 19.11.2020
 17. Заявление по ЗДОИ Вх.№ РД11-2-18.03.2021
 18. Отговор по ЗДОИ Изх №РД 11-5-26.03.2021
 19. Заявление по ЗДОИ РД11-6- 12.05.2021 г.
 20. Решение по ЗДОИ РД11-7- 25.05.2021 г.
 21. ЗДОИ вх.№ДПП03-58-13.01.2022 год.
 22. Отговор по ЗДОИ изх.№ДПП03-104-24.01.2022 год.
 23. ЗДОИ Вх.№РД11-4-05.08.2022 г.
 24. Отговор по ЗДОИ изх №ДПП03-1080-11.08.2022 г

Харта на клиента

ИЗПЪЛНИТЕЛНА  АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК “ВИТОША”

гр. София 1303, ул. Антим І №17, тел.: 02 988 58 41, факс 02 989 53 77

Х А Р Т А НА К Л И Е Н Т А

Дирекцията на Природен парк “Витоша” осъществява държавна­та политика за управление на защитената територия Природен парк “Витоша”. Дейностите, свързани с управлението, се основават на принципите на законност, откритост, достъпност, отговорност и коор­динация. Следвайки тези принципи, Дирекцията на Природен парк “Витоша” предлага на Вашето внимание настоящата Харта на клиента и стандартите за административно обслужване. С развитието на Дирекцията на Природен парк “Витоша” ние ще допълваме и коригираме Хартата, за да отговаря на променящите се потребности на клиентите.

Преди да изготвим Хартата, събрахме информация относно начина, по който да предоставяме услугите си. Разбрахме, че клиентите искат:

 • Да бъдат обслужвани бързо и ефикасно;
 • Да получават лесен достъп до информация;
 • Експертите в Дирекцията да са добре осведомени и отзивчиви;
 • Атмосферата в работните помещения да бъде приятна.

Основните цели, които си поставяме, са:

 • Подобряване степента на достъп до услуги и подробно информиране на клиентите за правата им и за видовете административни услуги, които могат да получат;
 • Високо качество на предоставяните услуги и съкращаване на времето за получаването им;
 • Постигане на прозрачност и отзивчивост, както и осигуряване на възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административното обслужване;
 • Насърчаване на клиентите да изказват мнението си за получаваните от тях услуги.

Желанието на администрацията на Парка е да предостави възможно най-доброто обслужване на всеки, който се нуждае от помощта й. Тя ще възприема препоръките, свързани с подобряване качеството на обслужване на клиентите.

Отговорностите ни към клиентите са:

 • Професионализъм и уважение;
 • Предоставяне на ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация чрез различни комуникационни средства;
 • Съобразяване с мненията и препоръките към качеството на административното обслужване;

От клиентите очакваме да получим:

 • Уважение и толерантност;
 • Внимание и любезно отношение към другите клиенти;
 • Спазване на уговорените със служителите срещи;
 • Предоставяне на допълнителна информация, ако е необходимо;
 • Навременно уведомяване за промени в обстоятелствата (ако настъпят такива), свързани с иск за административна услуга;
 • Предоставяне на пълна и точна информация.

Общи отговорности:

Можем да си помогнем за изграждането на приятна атмосфера чрез взаимно уважение, внимание и търпение.

Можете да се свържете с нас и да получите информация по следните начини:

 • като ни посетите или ни пишете на адреса на Дирекция на ПП “Витоша” в гр. София, ул. “Антим І” № 17;
 • като се свържете с нас на следните телефони: 02/989 53 77;
 • информация можете да получавате всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Обедната по­чивка на служителите е от 12:30 до 13:00 часа;
 • подробности за извършваните от нас административни услуги можете да намерите на Интернет адрес: www.park-vitosha.org

Ние очакваме от Вас да изразявате свободно Вашите мнения, предложения и комента­ри като:

 • се обадите по телефона, или изпратите Вашето писмо на факс № 02 989 53 77;
 • изпратите Вашето писмо на адрес: гр. София, ул. “Антим І” № 17 до Директора на Дирекция на ПП “Витоша”;
 • дойдете лично в офиса на дирекцията на парка;
 • изпратите Вашето писмо на e-mail: dppvitosha@iag.bg park@park-vitosha.org
 • Ако имате оплаквания, ние искаме да знаем за това. Процедурата ни е ясна и лесно дос­тъпна – изпратете Ваш сигнал на адреса на Дирекцията до директора. Ние ще направим проверка и ще Ви отговорим писмено до 30 работни дни от получаването й. Ако не можем да отговорим в посочения срок, ще Ви уведомим защо. Ще Ви съобщим, ако е необходимо да направите нещо допълнително и кога да очаквате пълен отговор от нас.

За нас е важно да получаваме Вашите мнения, предложения, коментари, сигнали и оплаквания, за да можем да анализираме получената информация и да предприемаме необходимите действия за подобряване качеството на предоставяните услуги. За изграждане на доверие между Вас и нашата администрация ние ще огласяваме публично действията, които сме предприели в отговор на Вашите предложения.

Във взаимоотношенията си с Вас при предоставянето на административни услуги ние се ръководим от следните нормативни актове:

 • Административно-процесуален кодекс;
 • Закон за административните нарушения и наказания;
 • Закон за администрацията;
 • Закон за защитените територии;
 • Закон за биологичното разнообразие;
 • Закон за водите;
 • Закон за достъп до обществена информация;
 • Закон за държавния служител;
 • Закон за защита на класифицирана информация;
 • Закон за защита на личните данни;
 • Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност;
 • Закон за горите;
 • Закон за лова и опазване на дивеча;
 • План за управление на Природен парк “Витоша”;
 • Правилник за дейността на ДПП.

От своя страна ние се ангажираме да се съобразяваме с Вашите права, посочени в цитираните документи. За постигането на добри резултати, очакваме от Вас да спазвате възложените Ви с тях задължения.

ПРИ НАС МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ СЛЕДНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ:

 1. Консултации на планове, проекти и програми на физически и юридически лица, свързани с Природен парк “Витоша”;
 2. Предоставяне на извадки или данни от Плана за управление на ПП “Витоша”, или от лесоустройствени проекти;
 3. Предоставяне на картна информация от ГИС (географска информационна система) на ПП “Витоша”;

Съгласуване на инвестиционни предложения, проекти, планове и програми за гори, земи и водни площи, собственост на физически и юридически лица.